24.03.2019

APEL DO MIESZKAŃCOW GMINY TYSZOWCE O ZAPEWNIENIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU

Szanowni mieszkańcy Gminy Tyszowce, w związku ze zgłaszanymi do Urzędu Miejskiego sygnałami dotyczącymi wypalania przez niektórych mieszkańców naszej Gminy śmieci, które wydzielają szkodliwe zapachy, zadymiają i zatruwają otoczenie przypominamy Państwu iż ww. sprawy reguluje:
 ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tyszowce.

Przypominamy jednocześnie Państwu, że kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w ww. aktach prawa – podlega karze grzywny. Postępowanie w ww. sprawach, toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
Przekazujemy Państwu kilka niezbędnych informacji w wyżej wymienionym zakresie opracowanych przez eksperta Tomasza Tatomira radcę prawnego z Kancelarii Prawa Ochrony Środowiska i Prawa Gospodarczego „KonceptTT”:
W ramach porządków na działce właścicielowi nie wolno prowadzić prac powodujących wydzielanie nieprzyjemnych zapachów i gryzących oparów.
Jeśli na posesję przedostaje się z sąsiedniej nieruchomości duszący dym i swąd, właściciel działki może domagać się zaprzestania palenia odpadów. W tej sprawie powinien zwrócić się do sąsiadów na piśmie, aby potem w sądzie (w sprawie o zaprzestanie takich działań, zaniechanie naruszeń i przywrócenie stanu zgodnego z prawem) przedstawić dowód potwierdzający bezskuteczne interwencje. Na terenie ogrodów i działek śmieci nie wolno spalać nie tylko dlatego, że zakłóca to korzystanie z sąsiednich nieruchomości ponad przeciętną miarę.
W Gminie prowadzone jest zbieranie odpadów ulegających biodegradacji, zatem należy je oddać. Zabronione jest spalanie na terenie posesji butów i odzieży, plastikowych butelek i opakowań, gumowych opon, folii oraz kartonów - nie tylko wydzielają one nieprzyjemne zapachy, ale dramatycznie zanieczyszczają środowisko. Ognia nie wolno rozpalać blisko zabudowań i dróg, bo przedostający się tam dym ogranicza widoczność i może być przyczyną wypadków.
Spalanie na dworze liści i innych odpadów zielonych jest zabronione. Za taki czyn służby prewencyjne mogą ukarać mandatem karnym do 500 zł, a wobec osób, które nie zastosują się do poleceń, może nawet zostać sporządzony wniosek o ukaranie przez sąd. Jeśli działania spowodują pożar lub inne zagrożenie dla ludzi i środowiska, straż pożarna ma prawo ukarać mandatem karnym w kwocie 500 zł (niezależnie od mandatu wystawionego przez służby prewencyjne), a w skrajnych przypadkach sprawa zostanie również skierowana do sądu. W takiej sytuacji prowadzona będzie jedna łączna sprawa karna, a straż pożarna będzie współdziałała wówczas ze służbami prewencyjnymi.
Narażony na uciążliwości sąsiad może jeszcze dodatkowo - powołując się na kodeks wykroczeń i kodeks cywilny - skierować sprawę do sądu. Umożliwiają mu to następujące przepisy:
 art. 144 kodeksu cywilnego - zgodnie z którym właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa własności powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. Takim zakłócaniem jest m.in. zadymianie sąsiedzkiej posesji;
 art. 82 par.1 pkt 1 kodeksu wykroczeń - zgodnie z którym ten, kto dokonuje czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, polegających na niedozwolonym używaniu otwartego ognia, paleniu tytoniu i stosowaniu innych czynników mogących zainicjować zapłon materiałów palnych, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany;
 art. 51 par. 1 kodeksu wykroczeń - zgodnie z którym ten, kto zakłóca porządek w miejscu publicznym, może zostać ukarany karą aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny, przy czym zakłócenie porządku może być spowodowane także paleniem liści czy innych odpadów roślinnych, w wyniku czego duszący dym utrudnia życie sąsiadom.
Pamiętajmy, że rozpalanie ogniska na terenach śródleśnych, blisko zabudowań lub dróg jest niebezpieczne.
Dym może ograniczyć widoczność i spowodować zagrożenie dla samochodów, a nagły podmuch wiatru - niekontrolowane rozprzestrzenienie się ognia w nieznanym kierunku. Jeżeli zakłócenia spowodują szkodę, to poszkodowany może żądać odszkodowania na zasadach ogólnych.


Tyszowce 2019-03-21

Burmistrz Tyszowiec

Andrzej Podgórski