24.03.2019

Tyszowiecki Klub Seniora

Gmina Tyszowce realizuje projekt pn. „Tyszowiecki Klub Seniora”
dofinansowany z Funduszy Europejskich w Ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne
Działanie: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne

Celem projektu jest zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług społecznych placówek świadczących usługi społeczne w społeczności lokalnej, w formie Klubu Seniora dla 30 osób 60+ wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z gminy Tyszowce do 31.12.2020 r.

Całkowita wartość projektu: 638 382,50 zł

 

POBIERZ REGULAMIN I FORMULARZE