Sekretarz Gminy

images

Teresa Chrastina


Sekretarz Gminy

Telefon: (84) 66-19-302, 66-19-315, 66-19-336 wew.24 lub (84) 66-12-124

Adres email: sekretarz@tyszowce.pl ; tyszowce@tyszowce.pl

Godziny przyjęć i numer pokoju: Czas pracy: - od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 - sobota – dzień wolny od pracy

 
 
Obowiązki:

1. Pełnienie nadzoru nad przygotowywaniem materiałów, wniosków i projektów uchwał pod obrady Rady Miejskiej.
2. Nadzorowanie i przygotowywanie projektów Zarządzeń Burmistrza w zakresie działania Urzędu Miejskiego.
3. Zapewnienie zgodności wydawanych aktów administracyjnych i działań Urzędu z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Organizowanie pracy Urzędu i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne komórki organizacyjne.
5. Pełnienie obowiązków Kierownika Referatu i sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad zadaniami wykonywanymi przez podległych pracowników.
6. Zastępowanie Burmistrza, Zastępcy Burmistrza w czasie ich nieobecności lub czasowej niemożności pełnienia przez nich obowiązków .
7. Prowadzenie spraw powierzonych przez Burmistrza, w tym dotyczących porządku publicznego, obronności i bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.
8. Nadzór nad realizacją zadań wspólnych dla wszystkich stanowisk pracy wynikających z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tyszowcach.
9. Zapewnienie sprawnej organizacji pracy Urzędu.
10. Opracowywanie projektów statutu gminy i jego aktualizacji.
11. Nadzorowanie przestrzegania w Urzędzie przepisów wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego i Instrukcji kancelaryjnej.
12. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu pracy przez pracowników Urzędu.
13. Opracowywanie projektów zmian w regulaminie organizacyjnym i projektów zmian struktury organizacyjnej Urzędu.
14. Opracowywanie projektów zakresów czynności dla kierowników referatów i samodzielnych stanowisk pracy.
15. Nadzór, koordynowanie i kontrola rozpatrywania skarg, wniosków i petycji mieszkańców oraz prowadzenia ich rejestrów.
16. Przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawców.
17. Prowadzenie nadzoru nad przygotowywaniem i realizacją uchwał Rady.
18. Opracowywanie aktów wewnętrznego zarządzania i nadzorowanie nad przygotowywanymi aktami przez pracowników Urzędu.
19. Zapewnienie publikacji prawa miejscowego i obwieszczeń na terenie Gminy.
20. Koordynowanie prac związanych z przygotowywaniem i przeprowadzaniem wyborów i referendów.
21. Wydawanie z upoważnienia Burmistrza decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości gminy, zaświadczeń i poświadczeń urzędowych.
22. Udział w posiedzeniach Rady i jej organów.
23. Gromadzenie oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu i kierowników jednostek, przekazywanie do właściwego urzędu skarbowego oraz zapewnienie ich prawidłowej publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.
24. Nadzór nad prowadzeniem spraw kadrowych pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych, z wyłączeniem dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola.
25. Koordynowanie kontroli wewnętrznej w Urzędzie.
26. Nadzór nad prowadzeniem rejestru zarządzeń Burmistrza.
27. Nadzór nad prowadzeniem archiwum zakładowego.
28. Współdziałanie w zakresie kontroli zarządczej oraz wprowadzanie działań służących przestrzeganiu zasad kontroli zarządczej.
29. Nadzór nad przygotowywaniem informacji do BIP zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej.
30. Nadzór nad prowadzeniem rejestru upoważnień, pełnomocnictw i powierzeń.
31. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów wewnętrznych w zakresie udzielania zamówień publicznych.
32. Organizowanie służby przygotowawczej w Urzędzie.
33. Nadzór nad sporządzaniem w Urzędzie odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne.
34. Koordynowanie sporządzania przez pracowników sprawozdań GUS w Urzędzie.
35. Realizacja zadań Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie, a w szczególności :
1) zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych,
2) opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie,
3) prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych,
4) prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających,
5) prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych,
6) prowadzenie wykazu osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto,
7) współpraca z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służbą Kontrwywiadu Wojskowego w zakresie przestrzegania i ochrony informacji niejawnych.
36. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Burmistrza oraz z jego upoważnienia.
37. W wykonywaniu obowiązków służbowych Sekretarz Gminy (Kierownik Referatu Administracyjno-Organizacyjnego) odpowiedzialna jest za: - przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa, - sumienne, sprawne, bezstronne i terminowe wykonywanie obowiązków służbowych, - ścisłe przestrzeganie ustalonego porządku pracy w Urzędzie , punktualność, staranność i dyscyplinę, - zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami oraz współpracownikami, - stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych, - dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej, - dokładna znajomość przepisów prawa w zakresie powierzonego stanowiska pracy.