images

25 MAR 2021

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego

                                                                                                                           Tyszowce, dnia 25.03.2021 r.

OŚR.6220.3.2021

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz 256 z póżn. zm.), art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 dalej ustawa ooś ) oraz art. 49 kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś

zawiadamiam strony postepowania

że na wniosek z dnia 26.02.2021 r. (data wpływu: 19.03.2021 r) Pana Daniela Kłos, działającego przez pełnomocnika firmę PPHU JackeR – Jacek Sikora z siedzibą w Jezierni, ul. Lwowska 3,
22-600 Tomaszów Lub. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej ,,Kazimierówka &Perespa’’ o mocy do 1 MW na terenie gminy Tyszowce, dz. Nr 30/3 obręb Kazimierówka oraz dz. 27/4 obręb Perespa.

 

Przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w § 3 ust. 1 pkt 54 b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ).

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy ooś, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia wydaje się po uzyskaniu opinii organów opiniujących tj: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie, Wydział Spraw Terenowych III w Zamościu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Lubelskim oraz właściwego w sprawach wodnoprawnych. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii pomocniczych oraz ewentualnych uzgodnień.

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 kpa do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tyszowcach, ul. 3 Maja 8, 22-630 Tyszowce, pok. nr 10 w godzinach od 7.30 – 15. 30 od poniedziałku do piątku.

W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV–2, zapoznanie z dokumentacją postępowania będzie możliwe po wcześniejszym kontakcie z pracownikiem prowadzącym postępowanie w celu ustalenia czasu, miejsca i sposobu udostępniania akt z powołaniem się na znak niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 35 § 5 kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 kpa – zawiadomienie zostanie zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Tyszowcach oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Tyszowcach i w miejscu planowanego przedsięwzięcia

 

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.