14 MAJ 2018

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście Tyszowce

- u_efrr.jpg

1. INFORMACJE OGÓLNE:

Tytuł projektu:

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście Tyszowce

Krótki opis projektu:

Celem głównym projektu jest „Poprawa stanu gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Tyszowce przyczyniająca się do minimalizacji zagrożeń epidemiologicznych oraz zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska  naturalnego”.

 

Grupą docelową, która odniesie bezpośrednie korzyści z realizacji projektu na poziomie jego realizacji będą:

- mieszkańcy Gminy Tyszowce,

- instytucje oraz organizacje znajdujące się na terenie Gminy Tyszowce,

- firmy , przedsiębiorcy oraz osoby prowadzące działalności gospodarczą w obrębie Gminy Tyszowce.

 

W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte poniższe wskaźniki rezultatu:

- Liczba dodatkowych  osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków – 782 osoby,

- Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę – 703 osoby,

- Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – 1 osoba

- Przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków – 824 osoby,

- Przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę – 734 osoby,

- Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej – 8,00 km

- Długość wybudowanej sieci wodociągowej – 7,20 km 

 

Okres realizacji projektu:

od 2017-03-20 do 2020 – 12-30

 

Program operacyjny : Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020

Oś priorytetowa: 6: Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów

Działanie: 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa

Nazwa instytucji zawierającej umowę o dofinansowanie: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, IZ RPLU

Numer umowy: RPLU.06.04.00-0016/17-00

Data podpisania umowy: 11.05.2018 r.

Wartość projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.

 

Nazwa źródła finansowania

Wydatki ogółem - zł

Wydatki kwalifikowalne - zł

Środki wspólnotowe (ze środków EFRR) 

6 520 094,51

6 520 094,51

Krajowe środki publiczne, w tym

Budżet państwa

Budżet jednostek samorządu terytorialnego

Inne krajowe środki publiczne, w tym

6 130 527,00

 0,00

 

6 130 527,00

0,00

3 707 504,74

0,00

 

3 707 504,74

0,00

Prywatne

0,00

0,00

Suma

12 650 621,51

10 227 599,25