03 MAR 2020

Zawarcie w dniu 03.03.2020 Aneksu nr. 1 do umowy o dofinansowanie projektu pt. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście Tyszowce”

- u_efrr.jpg

 

W dniu 03 marca 2020 r. został popisany Aneks nr 1  do umowy z dnia 11.05.2018 r. nr: RPLU.06.04.00-06-0016/17-00 26 dot. zmiany terminu realizacji projektu tj.

Okres realizacji projektu ustala się na:

1. rozpoczęcie realizacji: 2017-03-20

2. zakończenie rzeczowe realizacji: 2021-11-30,

3. zakończenie finansowe realizacji : 2021-12-30