25 MAR 2021

Zawarcie w dniu 25.03.2021 Aneksu nr. 2 do umowy o dofinansowanie projektu pt. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście Tyszowce”

- u_efrr.jpg

W dniu 25.03.2021  r. został popisany Aneks nr 2 do umowy z dnia 11.05.2018 r. nr: RPLU.06.04.00-06-0016/17-00 26 dot. zmiany zakresu rzeczowego zadania oraz zostały zaktualizowane kwoty realizacji projektu.   

Zmiany w zakresie rzeczowym projektu polegają na budowie sieci wodociągowej o długości ok.  420 m. oraz przeprowadzeniu prac remontowych przy ujęciu wody na ul. Kościelnej.

W związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowego projektu, również zostały zaktualizowane wartości wskaźników:

 - Liczba dodatkowych  osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków – 792 osoby,

- Przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków – 829 osób,

- Przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę – 735 osób,

- Długość wybudowanej sieci wodociągowej – 7,77 km 

                

Wartość projektu po aneksowaniu umowy zgodnie z zaktualizowanym wnioskiem o dofinansowanie.

Nazwa źródła finansowania

Wydatki ogółem - zł

Wydatki kwalifikowalne - zł

Środki wspólnotowe (ze środków EFRR) 

6 482 770,93

6 482 770,93

Krajowe środki publiczne, w tym

Budżet państwa

Budżet jednostek samorządu terytorialnego

Inne krajowe środki publiczne, w tym

6 100 008,08

 0,00

6 100 008,08

 

0,00

3 686 281,52

0,00

 

3 686 281,52

0,00

Prywatne

0,00

0,00

Suma

12 582 779,01

10 169 052,45