images

31 GRU 2021

Otwarty konkurs ofert na powierzenie i wsparcie w 2022 roku realizacji zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie  art.13 w związku z art. 11 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)

 

BURMISTRZ TYSZOWIEC

 

ogłasza

 

otwarty konkurs ofert na powierzenie i wsparcie w 2022 roku realizacji zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania

 

 1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania:

 

 1. Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Tyszowce do ośrodka dla dzieci niepełnosprawnych , celem spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki do:

- Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu ul. Peowiaków 6a.

Wysokość środków  publicznych przeznaczonych na powierzenie realizacji ww. zadania wynosi 91000,00 złotych (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy zł zero groszy).

 1. Dowożenie dzieci z potrzebą wczesnego wspomagania rozwoju z terenu Gminy Tyszowce do Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego „Dobry Start”, celem spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki do:

- Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim – Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Dobry Start” ul. Słowackiego 7b, 22-600 Tomaszów Lubelski.

Wysokość środków  publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji ww. zadania wynosi 7320,00 złotych (słownie: siedem tysięcy trzysta dwadzieścia zł zero groszy).

 

 

 1. Zasady przyznawania dotacji:

 

1. Rozpoczęcie realizacji zadania przez organizację pozarządową lub podmiot, o którym mowa w art.3 ust.3 ustawy i przyznanie  dotacji nastąpi po rozpatrzeniu ofert, które odpowiadać będą warunkom określonym w ustawie i niniejszym ogłoszeniu, po zawarciu umowy o wykonanie zadania, zgodnie z ramowym wzorem określonym przepisami rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).

 

2.W przypadku konieczności przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, warunkiem zawarcia umowy  jest korekta kosztorysu.

 

3. Burmistrz Tyszowiec lub osoba przez niego upoważniona ma prawo kontroli i oceny realizacji zleconego zadania, zgodnie z art.17 ustawy.

 

 1. Termin i warunki realizacji zadania :
 1. Zadanie powinno być realizowane w okresie od dnia 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

2. Realizatorzy zadania powinni legitymować się posiadaniem odpowiednich kwalifikacji.

3. Wykonujący zadanie mają obowiązek składać sprawozdania, o których mowa w art.18 ustawy.

 1. Termin  składania ofert:

    

 1. Termin składania ofert upływa 21 stycznia 2022 r. (piątek) o godz. 1530- decyduje data stempla pocztowego.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 stycznia 2022 r. (poniedziałek) o godz. 1500. Konkurs ma charakter jawny.
 3. Oferty powinny być składane na drukach, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).
 4. Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tyszowcach ul.3 Maja 8 , Kancelaria pokój nr 1.
 5. Oferta powinna być kompletna, szczegółowo wypełniona i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania.
 6. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod nr tel. 84 6612132,  84 6612121 wew. 32 lub w  Urzędzie Miejskim  pokój nr 9.
 7. Rozpatrzeniu podlegają tylko oferty kompletne i złożone w terminie.
 8. Ogłoszenie o konkursie znajduje się również na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Tyszowcach.
 9. OFERTY ZŁOŻONE PO TERMINIE NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

 

 1. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

 

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie przekraczającym 7 dni roboczych od upływu terminu składania ofert.
 2. Oferty są opiniowane przez komisję konkursową działającą na zasadach określonych w Załączniku do uchwały Nr XXIX/223/2021 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 29 listopada 2021r. w sprawie uchwalenia  Rocznego Programu Współpracy Gminy Tyszowce z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2021r. poz. 5572)
 3. Decyzję o wyborze podmiotu, który uzyska dotację podejmuje Burmistrz Tyszowiec, po zapoznaniu się z  protokołem komisji konkursowej.
 4. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tyszowcach, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Tyszowcach http://www.tyszowce.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu : http://umtyszowce.bip.lubelskie.pl/ .
 5. Przy rozpatrzeniu ofert będą brane pod uwagę kryteria oceny, o których mowa w art.15 ust. 1 ustawy , w tym w szczególności :
  • ocena możliwości realizacji zadania przez Oferenta,
  • ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w szczególności w stosunku do zakresu rzeczowego zadania,
  • zadeklarowany udział środków finansowych własnych, albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,
  • wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
  • ocena dotychczasowej współpracy z ubiegającym się o wsparcie, jego dokonania i rezultaty, doświadczenie organizacyjne ,zasoby kadrowe i rzeczowe wpływające na wykonanie zadania,
  • złożenie sprawozdania z wykonania zadania publicznego za rok ubiegły.

6. Komisja może uzależnić ocenę merytoryczną Oferty od złożenia przez Oferenta w określonym przez Komisję terminie dodatkowych informacji lub dokumentów pomocnych w ocenie i potwierdzających, iż podmiot dane zadanie wykona zgodnie z założeniami niniejszego konkursu.

 

 1. Zrealizowane przez Gminę Tyszowce w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości środków przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy:

 

W roku 2021 - zrealizowano zadania publiczne na kwotę 91 185,00 złotych (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt pięć zł zero groszy) zł  w tym:

 

 1. Zadanie o nazwie „Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Tyszowce do ośrodków dla dzieci niepełnosprawnych - do Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” w Zamościu” na kwotę: 85 085,00 złotych (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy  osiemdziesiąt pięć zł zero groszy).
 2. Zadanie o nazwie „Dowożenie dzieci z potrzebą wczesnego wspomagania rozwoju z terenu Gminy Tyszowce do Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego „Dobry Start”, celem spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki do: - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim – Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Dobry Start” ul. Słowackiego 7b, 22-600 Tomaszów Lubelski na kwotę: 6100,00 złotych (słownie: sześć tysięcy sto zł zero groszy).

 

 

Zarządzenie 140/2021 Burmistrza Tyszowiec z dnia 31 grudnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie i wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Tyszowce z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2022 roku