18 MAJ 2022

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU GMINY TYSZOWCE NA LATA 2021-2030

OGŁOSZENIE BURMISTRZA TYSZOWIEC

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu „Strategii Rozwoju Gminy Tyszowce

na lata 2021-2030”

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 559 z późn. zm. ),  art. 6 ust. 3-6 z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1057 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr XXXI /233/2021 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 29 grudnia 2021 r. zmieniającą  uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Tyszowce na lata 2021 – 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym  trybu konsultacji,

Burmistrz Tyszowiec  informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dot. projektu „Strategii Rozwoju Gminy Tyszowce na lata 2021-2030” oraz zaprasza do zapoznania się z projektem dokumentu i składania uwag, wniosków i opinii.

Celem konsultacji społecznych jest zebranie opinii na temat planowanych kierunków rozwoju oraz zapewnienie możliwości udziału lokalnych interesariuszy w procesie przygotowania dokumentu.

 

Konsultacje społeczne prowadzone będą w terminie: od 18 maja 2022 roku do 24 czerwca 2022 roku.

 

Konsultacje są kierowane w szczególności do mieszkańców gminy Tyszowce, przedstawicieli sąsiednich gmin i ich związków, lokalnych parterów społecznych i gospodarczych oraz właściwym Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

 

Z projektem „ Strategii Rozwoju Gminy Tyszowce na lata 2021-2030” można zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Tyszowcach ( www.tyszowce.pl) oraz w Urzędzie Miejskim w Tyszowcach w pok. nr. 2.

 

Konsultacje będą przeprowadzone w formie:

a) pisemnej poprzez złożenie opinii i uwag  do projektu strategii za pomocą wypełnionego i podpisanego formularza według wzoru opublikowanego wraz  z projektem strategii w terminie wskazanym w §2 ust. 1 w następujący sposób:

  • w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tyszowcach ul. 3  Maja 8, 22-630 Tyszowce,
  • pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Tyszowcach ul. 3 Maja 8, 22-630 Tyszowce, (decyduje data wpływu do Urzędu),
  • za pomocą poczty elektronicznej, na adres: tyszowce@tyszowce.pl

b) bezpośrednie spotkanie z mieszkańcami gminy Tyszowce oraz lokalnymi parterami społecznymi i gospodarczymi odbyło się w dniu 16 maja 2022 r.  podczas którego zaprezentowano projekt „Strategii Rozwoju Gminy Tyszowce na lata 2021-2030”. Spotkanie było transmitowane on-line.

Wszelkie informacje na temat konsultacji społecznych znajdują się na stronie internetowej www.tyszowce.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Urzędzie Miejskim w Tyszowcach w pokoju nr. 2.

 

Załączniki:

1. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu „Strategii Rozwoju Gminy Tyszowce na lata 2021-2030”,

2.  Projekt „Strategii Rozwoju Gminy Tyszowce na lata 2021-2030”,

3. Formularz zgłaszania uwag,

4. Klauzura Informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych .