05 WRZ 2022

EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY TYSZOWCE

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z tym każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej na terenie Gminy Tyszowce powinien wypełnić druk zgłoszenia do ww. ewidencji posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczyć  ów druk do Urzędu Miejskiego w Tyszowcach.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

 

Zgłoszenie do (aktualizacji) ewidencji  zbiorników bezodpływowych (szamb)  lub przydomowych oczyszczalni ścieków*)