25 PAŻ 2022

WYZNACZENIE OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI GMINY TYSZOWCE

Burmistrz Tyszowiec
ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Tyszowce dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Tyszowcach w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Tyszowce

 

Konsultacje mają na celu prezentację, zebranie uwag, propozycji i opinii dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Tyszowce na potrzeby opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tyszowce na lata 2023-2030.

 

Konsultacje będą prowadzone w okresie od dnia 27.01.2023 r. do dnia 25.02.2023 r. w postaci:

1. Otwartego spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami Gminy Tyszowce w formie warsztatów, którego celem jest prezentacja i omówienie głównych założeń do Uchwały, a także zebranie uwag, opinii i propozycji. Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej UM w Tyszowcach przy ul. 3 Maja 8 (I piętro), w dniu 01.02.2023 r. w godzinach 10.00 - 12.00.

2. Zebrania propozycji, opinii i uwag na piśmie lub drogą elektroniczną na adres: tyszowce@tyszowce.pl na Formularzu Konsultacji Społecznych lub poprzez formularz elektroniczny dotyczącym wyznaczenia obszaru zdegradowanego i rewitalizacji Gminy Tyszowce, dostępnego na:

2.1 stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Tyszowcach,

2.2 stronie internetowej Gminy Tyszowce www.tyszowce.pl,
2.3 tablicy ogłoszeniowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tyszowcach,
2.4 w Urzędzie Miejskim w Tyszowcach, ul. 3 Maja 8, pokój 2 w godzinach pracy UM (wersja papierowa).

3. Zbierania uwag ustnych od 27.01.2023 r. do 25.02.2023 r. w Urzędzie Miejskim w Tyszowcach, ul. 3 Maja 8, pokój 2 w godzinach 8.00 – 15.00

W wymienionej wyżej lokalizacji znajduje się też materiał informacyjny w postaci Diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i rewitalizacji Gminy Tyszowce.

Wypełnione Formularze konsultacyjne można przekazać:
1. Drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Tyszowcach  ul. 3 Maja 8, 22-630 Tyszowce
2. Drogą elektroniczną na adres: tyszowce@tyszowce.pl,
3. Poprzez formularz elektroniczny dostępny: www.
tyszowce.pl
4. W trakcie spotkania konsultacyjnego w dniu 01.02.2023 r. w godzinach 10.00-12.00

Wszelkie pytania w trakcie trwania konsultacji należy kierować drogą elektroniczną na adres: tyszowce@tyszowce.pl lub telefonicznie 84 6612125 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00- 15.00.

Nie będą rozpatrywane propozycje i opinie:
- przekazane w innej formie niż na Formularzu Konsultacji Społecznych za wyjątkiem zgłoszonych podczas spotkania otwartego i zgłoszonych w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tyszowcach;
- złożone w innym terminie niż podany do przeprowadzenia Konsultacji (27.01.2023 – 25.02.2023 r.)

Załączniki:

1. Formularz konsultacji społecznych 

2. Projekt uchwały 

3. Załącznik nr 1 do projektu uchwały - Diagnoza służąca delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Tyszowce

4. Obowiązek informacyjny RODO 

5. Obwieszczenie

6. INFORMACJA PODSUMOWUJĄCA PRZEBIEG KONSULTACJI SPOŁECZNYCH - dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Tyszowcach w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizowanego Gminy Tyszowce