Pamiętajmy o ogrodach

Rozkład Jazdy Bus

Menu

 

 

 


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert PDF Drukuj Email
Konkursy - Sport
 BURMISTRZ TYSZOWIEC
 ogłasza
otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Tyszowce z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2011 roku.

I.                   Nazwa zadania :

 Ustala się następujące zadanie do realizowania w ramach Programu w 2011 roku z zakresu kultury fizycznej i sportu :

 „Wspieranie szkoleń i organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży , w tym propagowanie aktywnych form spędzania wypoczynku, organizacja zawodów i turniejów zapaśniczych.”

 II.                Wysokość środków  publicznych przeznaczonych w tym ogłoszeniu   na realizację zadania: wynosi 10 000,00 zł (słownie dziesięć  tysięcy złotych)

Formularz: http://www.tyszowce.pl/pliki/formularz.doc

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 1

do Zarządzenia Nr 116/2011

Burmistrza Tyszowiec

z dnia 12 października  2011 r

 

OGŁOSZENIE

 Na podstawie art.11 ust.2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz U. Nr 96,poz.873 z póżn. zm.)

 BURMISTRZ TYSZOWIEC 

ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Tyszowce z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2011 roku. 

 1. I.                   Nazwa zadania : 

Ustala się następujące zadanie  do realizowania w ramach Programu w 2011 roku z zakresu kultury fizycznej i sportu :

 „Wspieranie szkoleń i organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży , w tym propagowanie aktywnych form spędzania wypoczynku, organizacja zawodów i turniejów zapaśniczych.”

 II.                Wysokość środków  publicznych przeznaczonych w tym ogłoszeniu   na realizację zadania: wynosi 10 000,00 zł (słownie dziesięć  tysięcy złotych) 

 III.             Zasady przyznawania dotacji:

 1.Rozpoczęcie realizacji zadania przez organizację pozarządową lub podmiot, o którym mowa w art.3 ust.3 ustawy i przyznanie  dotacji nastąpi :

 1. po rozpatrzeniu ofert, które odpowiadać będą warunkom określonym w ustawie i niniejszym ogłoszeniu,
 2. po zawarciu umowy  o wykonanie zadania ,zgodnie z ramowym wzorem określonym przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.( Dz. U. Nr 6 , poz. 25 ).

2.W przypadku konieczności przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, warunkiem zawarcia umowy  jest korekta kosztorysu.

3. Burmistrz Tyszowiec lub osoba przez niego upoważniona ma prawo kontroli i oceny realizacji zleconego zadania, zgodnie z art.17 ustawy.

               IV.            Termin i warunki realizacji zadania :

   

1.  Zadanie powinno być realizowane w okresie od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2011 roku.

2. Realizatorzy zadania powinni legitymować się posiadaniem odpowiednich kwalifikacji.

3. Wykonujący zadanie mają obowiązek składać sprawozdania , których mowa w art.18 ustawy.

                  V.            Termin  składania ofert:

    Termin składania ofert upływa 14 listopada 2011 r.(poniedziałek)- decyduje data wpływu.

 1. Oferty powinny być składane na drukach, wg wzoru stanowiącego załącznik  do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania .
 2. Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tyszowcach ul.3 Maja 8 , sekretariat.
 3. Oferta powinna być kompletna i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania, jeśli któreś pytanie nie dotyczy wnioskodawcy , należy wpisać „nie dotyczy”.
 4. Do oferty należy dołączyć aktualny statut podmiotu oraz załączniki , o których mowa w formularzu oferty , potwierdzone za zgodność z oryginałem.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod nr tel. 84 6612130 , 84 6619315 wew. 30 lub w  Urzędzie Miejskim  pokój nr 14.

 Rozpatrzeniu podlegają tylko oferty kompletne i złożone w terminie.

 VI.        Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie przekraczającym 5 dni od upływu terminu składania ofert.

 1. Decyzję o wyborze podmiotów ,które uzyskają dotację oraz o wysokości dotacji podejmuje Burmistrz Tyszowiec  , po zapoznaniu się z  protokołem wraz z oceną ofert oraz propozycją wielkości dotacji na poszczególne zadania i dla poszczególnych Oferentów  sporządzonym  przez Komisję  konkursową.
 2. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tyszowcach, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Tyszowcach http://www.tyszowce.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu : www.bip.lublin.pl/tyszowce.
 3. Przy rozpatrzeniu ofert będą brane pod uwagę kryteria oceny, o których mowa w art.15 ust. 1 ustawy , w tym w szczególności :

-     ocena możliwości realizacji zadania przez Oferenta,

-     ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania ,w szczególności w stosunku do zakresu rzeczowego zadania,

-     zadeklarowany udział środków finansowych własnych ,albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,

-     wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,

-     ocena dotychczasowej współpracy z ubiegającym się o wsparcie , jego dokonania i rezultaty, doświadczenie organizacyjne ,zasoby kadrowe i rzeczowe wpływające na wykonanie zadania,

-     złożenie sprawozdania finansowego za rok ubiegły.

5. Komisja może uzależnić ocenę merytoryczną Oferty od złożenia przez Oferenta w określonym przez Komisję terminie dodatkowych informacji lub dokumentów pomocnych w ocenie i potwierdzających , iż podmiot dane zadanie wykona zgodnie z założeniami niniejszego konkursu.

 VII. Informacje dotyczące realizacji zadania publicznego.

W roku 2011 na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury

fizycznej i sportu w Gminie Tyszowce przeznaczono kwotę 145.000zł, ( sł. zł: sto czterdzieści

pięć tysięcy złotych).

VIII. Koszty realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i

sportu :

1.Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w 2011 r.-145.000 zł

2.Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w 2010 r.-145.000 zł

3.Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w 2009 r.-85.000 zł

OFERTY ZŁOŻONE PO TERMINIE NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.