Pamiętajmy o ogrodach

Rozkład Jazdy Bus

Menu

 

 

 


INFORMACJA Z UROCZYSTOŚCI OTWARCIA DROGI WOJCIECHÓWKA- MARYSIN PDF Drukuj Email
Wiadomości - Wiadomości Ogólne

         W dniu 26 listopada 2011 roku  odbyło się uroczyste otwarcie przebudowanej drogi Wojciechówka – Marysin przy udziale środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
         W uroczystości wziął udział Dyrektor Generalny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Pan Jarosław Szymczyk , który na ręce Pana Burmistrza Tyszowiec Mariusza Zająca przekazał List gratulacyjny od wicewojewody lubelskiego Pani Henryki Strojnowskiej.  Uroczystość rozpoczęła się przecięciem wstęgi oraz poświeceniem inwestycji przez ks. Dziekana Grzegorza Chabrosa proboszcza parafii św. Leonarda w Tyszowcach oraz ks. Jarosława Pukaluka proboszcza parafii św. Michała Archanioła w Perespie. W uroczystości udział również wzięli:  Pani Teresa Chrastina członek Zarządu Powiatu tomaszowskiego, prezes PRDM Sp. z o.o. w Hrubieszowie Pan Dariusz Gumieniak, Pani Zofia Czarnecka Przewodnicząca Rady Miejskiej w Tyszowcach,  pracownicy Urzędu Miejskiego w Tyszowcach, Radni Rady Miejskiej w Tyszowcach , sołtysi oraz mieszkańcy miejscowości przez które przebiega droga.

          Koło Gospodyń Wiejskich z Marysina pod przewodnictwem pani Alicji Lis miejscowej radnej RM. zorganizowało w świetlicy wiejskiej „Święto kiszonej kapusty” za co serdecznie dziękujemy. Uroczystość została uświetniona występem uczniów ze Szkoły Podstawowej w Perespie oraz Koła Gospodyń Wiejskich z  Mikulina, Zamłynia, Przewala i Tyszowiec.

Dane nt. inwestycji „Przebudowa drogi gminnej nr 111514 L  Wojciechówka – Marysin w Wojciechówce  i Marysinie”

          Droga Wojciechówka- Marysin łączy drogę wojewódzką nr 850 Tomaszów Lub- Tyszowce- Alojzów z drogą powiatową nr 3276 Przewale- Horyszów łączącą się drogą krajową nr 74 –szlakiem drogowym  łączącym Sulejów k. Piotrkowa Tryb - Kielce – Zamość- Przejście graniczne z Ukrainą w Zosinie. Natomiast droga wojewódzka nr 850 łączy się w Tomaszowie z drogą krajową S17 Warszawa- Hrebenne (granica państwa). Tak więc stanowi istotne uzupełnienie sieci dróg lokalnych Gminy Tyszowce łączących główne ciągi komunikacyjne na terenie województwa. Walor ten zauważyli już Niemcy w 1943 r którzy rozpoczęli budowę tej drogi na odcinku od Marysina do Wojciechówki wykonując nawierzchnię betonową toteż realizacja inwestycji  pozwoliła zakryć nową nawierzchnią tragiczne dzieje historii.

W związku z trudnymi problemami natury finansowej związanymi z przebudową, budową lub remontami sieci dróg lokalnych zaplanowano  realizować inwestycję w III etapach. Gmina Tyszowce jest gminą typowo rolniczą bez dużych przedsiębiorstw utrzymującą się przede wszystkim z podatku rolnego , toteż istnieje ciągły brak środków finansowych na realizację najpotrzebniejszych inwestycji dla funkcjonowania i rozwoju tego terenu. Jako, że przedmiotowa inwestycja należy do priorytetowych mogących przyczynić się do rozwoju tego terenu i  poprawy warunków życia miejscowej społeczności, pomimo skąpych środków budżetowych postanowiono zrealizować tę budowę w III etapach gdyż bez pomocy finansowej z zewnątrz Gmina nie była w stanie wykonać ją sama przy innych obowiązkach spoczywających na niej.

 

 

 Łączna długość drogi wykonanej w ramach NPPDL 2009-2011 wynosi 4,171 km.

Koszty całości robót (III etapy) wynoszą– 1 532,006,98 zł. w tym:

-Dotacja Budżetu Państwa w okresie 2009-2011 wynosi – 752 211,00 zł.

-Środki własne Gminy- 779 795,98 zł. z partycypacją w kosztach:

Powiatu tomaszowskiego – 20 000,00, Nadleśnictwa Mircze- 8000,00 zł., Piaskowni Marysin-Pana Dariusza Antoszewskiego- 1000,00 zł., Firmy Transkol w Łabuniach – 3000,00 zł.

 

     Szerokość istniejącego pasa drogowego jest zmienna i wynosi od 12,00 do 18,00 m. Zaprojektowano na całym odcinku nawierzchnię o jednakowej konstrukcji. Na istniejącej podbudowie z gruntocementu wykonana została warstwa profilująco- wzmocnieniowa z mieszanki kamiennej. Warstwę ścieralną wykonano z masy bitumicznej o grubości 4,0-5,0 cm. Szerokość jezdni wynosi będzie 5,5 m. Na całym odcinku drogi zaprojektowano przekrój szlakowy bez krawężników. Przekrój poprzeczny dwustronny 2%. Pobocza gruntowe szerokości 0,75 – 1,00 m (w zależności od istn. szer.) ze spadkiem poprzecznym 4%.

         Ocenia się na podstawie obserwacji sytuacji na drogach będących w zarządzie Gminy Tyszowce , że w. w działania radykalnie poprawiły bezpieczeństwo pieszych i zmotoryzowanych użytkowników dróg. Nieocenionym jest komfort podróżowania  drogą bez wyboi  z dobrą widocznością szczególnie w terenach  częściowo zalesionych, po drodze o właściwej szerokości korony drogi.

         Zlikwidowano  miejscowe zwężenia istniejącej jezdni poniżej 5,5 m. co znacznie wyeliminowało prawdopodobieństwo kolizji wymijających się pojazdów w tych miejscach. Dotychczas na odcinku z podbudową betonową szer. 3 m. w okresie jesienno- wiosennym niemożliwe było wymijanie się pojazdów po opadach deszczu z powodu możliwości ugrzęźnięcia.

Także poprawiono bezpieczeństwo pojazdów włączających się do ruchu drogowego podczas wyjazdu z posesji z uwagi na właściwą widoczność oraz geometrię zjazdów.

       

  Nieocenione efekty rzeczowe przyniosła realizacja projektu z punktu widzenia zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym z uwagi na poprawę płynności ruchu. Także dla mieszkańców kluczowe jest bezpieczeństwo na drogach, którymi chodzą do sklepu czy szkoły, przy których znajdują się przystanki autobusowe i inne obiekty użyteczności publicznej. Dowodem podniesienia atrakcyjności terenów przez które przebiega przedmiotowa droga jest wzrost wartości  nieruchomości gruntowych o ok. 100% dotychczas wykorzystywanych celach rolniczych pomimo iż są to grunty najniższej klasy których wykorzystanie rolnicze było nieopłacalne. Obecnie nabywcy tych gruntów niejednokrotnie mieszkający poza terem naszej gminy zamierzają wykorzystać je dla celów budowlanych z zamiarem osiedlenia się.

 

 

W 2009 roku w ramach I etapu wykonane zostały przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych Sp. z oo w Hrubieszowie roboty drogowe: 

 - udrożnienie i wykonanie rowów-obustronnych- 218 m3, wykonanie poboczy szer. 0,75-1 m - 2175 m2wykonanie zjazdów z rurami Ø 50- 10 szt- 50 m, wyrównanie istniejącej podbudowy cementowej (5MPa) gr 10-15 cm do profilu daszkowego 2% z korektą spadku podłużnego osi  - materiałem kamiennym-357 m3, wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr 4 cm szer. 5,5 m-8038 m2, budowa zatoki autobusowej dł. 40 m szer. 2,5 m z kostki brukowej betonowej gr 8 cm na podsypce cem. piaskowej i podbudowie z materiału kamiennego gr 15 cm- 56 m2, budowa chodnika dla pieszych z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cem- piaskowej- 200 m2, roboty wykończeniowe- plantowanie (obrobienie na czysto) skarp, nasypów i wykopów- 8400 m2, oznakowanie pionowe drogi- 8 szt. znaki ostrzegawcze i informacyjne zgodnie z projektem organizacji ruchu, oświetlenie uliczne – 8 pkt  świetlnych.

 

Koszty robót wymienionych pokryto ze środków:

Skarbu Państwa – w wysokości  212 619,00 zł.

Gminy Tyszowce- w wysokości 212 620,16 zł.

Całość robót wyniosła - 425 239,16 zł.

 

 

W 2010 roku w ramach II etapu wykonane zostały przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z oo w Zamościu roboty drogowe:

-udrożnienie i wykonanie rowów-obustronnych- 3,2 km, wykonanie poboczy szer. 0,75-1 m ze spadkiem poprzecznym 4%- 2400 m2wykonanie zjazdów indywidualnych z rurami Ø 50- 19 szt- 95 m, wyrównanie istniejącej podbudowy cementowej (2,5 MPa) i betonowej (5 MPa) gr 10-15 cm do profilu daszkowego 2% z korektą spadku podłużnego osi  - materiałem kamiennym-381 m3, poszerzenie podbudowy- 2947 m2,   wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr 4 cm szer. 5,5 m-8855 m2, budowa zatoki autobusowej dł. 40 m szer. 2,5 m z opaską (peron) z kostki brukowej, roboty wykończeniowe- plantowanie (obrobienie na czysto) skarp, nasypów i wykopów, oznakowanie pionowe drogi- 12 szt. znaki ostrzegawcze i informacyjne, oświetlenie uliczne– 11 pkt  świetlnych.

 

Koszty robót wymienionych pokryto ze środków:

Skarbu Państwa – w wysokości  337 620,00 zł.

Gminy Tyszowce- w wysokości 365 202,54 zł.

Całość robót wyniosła - 702 822,54 zł.

 

W 2011 roku w ramach III etapu wykonane zostały przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych Sp. z oo. w Hrubieszowie roboty drogowe:

-udrożnienie i wykonanie rowów-obustronnych- 1,1 km, wykonanie poboczy szer. 0,75-1 m ze spadkiem poprzecznym 4%- 1540 m2wykonanie zjazdów indywidualnych z rurami Ø 50- 15 szt- 75 m, wyrównanie istniejącej podbudowy cementowej (2,5 MPa) gr 10-15 cm do profilu daszkowego 2% z korektą spadku podłużnego osi  oraz górnej warstwy podbudowy - materiałem kamiennym-423,5 m3poszerzenie podbudowy- 230 m2,   wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr 5 cm szer. 5,5 m-6 050 m2, budowa zatoki autobusowej dł. 40 m szer. 2,5 m z opaską (peron) z kostki brukowej, roboty wykończeniowe- plantowanie (obrobienie na czysto) skarp, nasypów i wykopów, oznakowanie pionowe drogi- 15 szt. znaki ostrzegawcze i informacyjne, oświetlenie uliczne – 4 lampy

Koszty robót wymienionych pokryto ze środków:

Skarbu Państwa – w wysokości  201 972,00 zł.

Gminy Tyszowce- w wysokości 201 973,28  zł.

Całość robót wyniosła - 403 945,28 zł.