Pamiętajmy o ogrodach

Rozkład Jazdy Bus

Menu

 

 

 


UWAGA!!! PDF Drukuj Email
Wiadomości - Wiadomości Ogólne

Podmioty gospodarcze

dokonujące obrotu wyrobami węglowymi

 W związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 06 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym   (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626 ze zm.) wchodzącymi w życie w dniu 02.01.2012r. opodatkowaniu podlegać będą wyroby akcyzowe, tj. węgiel kamienny, węgiel brunatny i koks (określane terminem „wyroby węglowe”).

Biorąc pod uwagę powyższe po stronie podmiotów zajmujących się obrotem wyrobami węglowymi zwolnionymi od akcyzy powstanie obowiązek uzyskania od naczelnika urzędu celnego potwierdzenia przyjęcia powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy do dnia 02.01.2012r.

Wobec pojawiających się pytań i złożoności zagadnienia,        w dniu 16 grudnia 2011r. o godz. 11 odbędzie się spotkanie dla podmiotów dokonujących obrotu wyrobami węglowymi organizowane przez Naczelnika Urzędu Celnego w Zamościu.

Miejsce spotkania: Klub Garnizonowy 3 Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu, ul. J. Piłsudskiego 36, sala Nr 12, I piętro.

 

 

Informacja dla podmiotów z terenu województwa lubelskiego dokonujących obrotu krajowego i wewnątrzwspólnotowego wyrobami węglowymi

Opodatkowanie węgla i koksu od stycznia 2012r.

Dyrektor Izby Celnej w Białej Podlaskiej informuje, iż z dniem 28 października 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 16.09.2011r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz. U Nr 232, poz. 1378), która wprowadza odpowiednie zmiany do ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym (tekst jednolity Dz. U. z 2011r nr 108 poz. 626).

Węgiel, koks czy węgiel brunatny to tzw. wyroby węglowe, które od dnia 2 stycznia 2012r. będą podlegały opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.

Przewidziano jednak szereg zwolnień przedmiotowych od akcyzy.

Zwolnienie od akcyzy dla węgla i koksu zużywanych przez:

ü       gospodarstwa domowe,

ü       organy administracji publicznej,

ü       jednostki Sił Zbrojnych RP,

ü       podmioty systemu oświaty,

ü       żłobki i kluby dziecięce,

ü       podmioty lecznicze,

ü       jednostki organizacyjne pomocy społecznej,

WAŻNE!

Należy pamiętać, aby każdorazowo potwierdzić dostawcy odbiór dostarczonego węgla lub koksu na dokumencie dostawy.

 

ü       organizacje, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zwolnienie od akcyzy obejmuje również węgiel i koks zużywane:

ü       w procesie produkcji energii elektrycznej,

ü       w procesie produkcji wyrobów energetycznych,

ü       do przewozu towarów i pasażerów koleją,

ü       do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej,

ü       w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb, oraz w leśnictwie,

ü       w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji chemicznej,

ü       przez zakłady energochłonne do celów opałowych,

WAŻNE!

Korzystanie z powyższych zwolnień będzie wymagało prowadzenia przez podmiot zużywający ewidencji tych wyrobów. Ewidencja węgla lub koksu powinna być przechowywana do celów kontroli przez okres 5 lat.

 

ü       przez podmioty gospodarcze, w których wprowadzone zostały w życie systemy prowadzące do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

Warunki uprawniające podmioty do obrotu węglem i koksem podlegającym zwolnieniu od akcyzy

Do dokonywania obrotu węglem i koksem podlegającym zwolnieniu od akcyzy, między innymi do sprzedaży tych wyrobów podmiotom zużywającym, korzystającym z tego zwolnienia, będą uprawnione podmioty zwane pośredniczącymi podmiotami węglowymi, pod warunkiem:

ü       pisemnego powiadomienia właściwego naczelnika urzędu celnego o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako tzw. pośredniczący podmiot węglowy,

ü       posiadania potwierdzenia złożenia tego powiadomienia,

WAŻNE!

Sprzedaż węgla i koksu pomiędzy pośredniczącymi podmiotami węglowymi z zachowaniem warunków
określonych w ustawie o podatku akcyzowym będzie również podlegała zwolnieniu od akcyzy

 

ü       dołączenia do przemieszczanych wyrobów węglowych dokumentu dostawy sporządzonego zgodnie z wzorem określonym przez Ministra Finansów, a także uzyskanie na nim potwierdzenia dostarczenia tych wyrobów odbiorcy. Dokument dostawy powinien być przechowywany do celów kontroli przez okres 5 lat.

 

Opodatkowanie ubytków węgla i koksu

Należy pamiętać, że opodatkowaniu akcyzą podlegają również ponadnormatywne ubytki, czyli wszelkie straty węgla i koksu przemieszczanych lub magazynowanych przez pośredniczący podmiot węglowy. Normy dopuszczalnych ubytków węgla i koksu ustala właściwy naczelnik urzędu celnego na wniosek zainteresowanych podmiotów albo z urzędu.

 

Obowiązki podmiotów dokonujących obrotu węglem i koksem niepodlegającym zwolnieniu z akcyzy

Podmioty, które dokonują obrotu węglem lub koksem nieobjętymi zwolnieniem od akcyzy, będą podlegać obowiązkowi:

ü         składania właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracji podatkowych według ustalonego wzoru,

ü         obliczania i wpłacania akcyzy na rachunek właściwej izby celnej w wysokości 1,28 zł/1 gigadżul (GJ).

 

Do celów poboru akcyzy ustalono wartości opałowe, które wynoszą:

ü       dla węgla (kod CN 2701)  23,8 GJ/1000kg

ü       dla węgla brunatnego (kod CN 2702) 8,6 GJ/1000kg

ü       dla koksu (kod CN 2704) 27,5 GJ/1000kg 

 

 

Szczegółowe informacje o opodatkowaniu akcyzą węgla i koksu są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Finansów:

www.mf.gov.pl

zakładki: Podatki/system podatkowy/ podatek akcyzowy/aktualności

www.bialapodlaska.uc.gov.pl

zakładki: akcyza/wyroby węglowe

 

 

Informacje można również uzyskać w Urzędach Celnych:

  • w Białej Podlaskiej (tel.  83 342 75 45)
  • w Lublinie              (tel.  81 748 42 40)
  • w Zamościu                          (tel.  84 638 98 20)

 

 

Pisemne powiadomienia właściwego naczelnika urzędu celnego o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako tzw. pośredniczący podmiot węglowy należy kierować do:

  • Urzędu Celnego w Białej Podlaskiej

Siedziba: ul. Celników Polskich 23, 21-500 Biała Podlaska

  • Urzędu Celnego w Lublinie

Siedziba:  ul. Energetyków 20-22, 20-468 Lublin

  • Urzędu Celnego w Zamościu

Siedziba: ul. Kilińskiego 86, 22-400 Zamość