Pamiętajmy o ogrodach

Rozkład Jazdy Bus

Menu

 

 

 


APEL
Wiadomości - Wiadomości Ogólne
wtorek, 20 grudnia 2011 12:08

  APEL

DO WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI O ZAPEWNIENIE UTRZYMANIA

CZYSTOŚCI I PORZĄDKU

Informuję Państwa, że zgodnie z paragrafem 3 ust.2 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tyszowce (Uchwała Nr XXXVI/235/2010 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 17 marca 2010 r. - Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 48, poz.1005):

  „§ 3.2. Właściciele nieruchomości mają obowiązek:

1)    niezwłocznego uprzątnięcia śniegu, błota, liści oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego oraz chodników przylegających do posesji, poprzez odgarnięcie w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów,

2)     likwidacji śliskości chodników i ciągów pieszych położonych wzdłuż nieruchomości, poprzez posypywanie piaskiem, który należy usunąć niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania,

3)     usuwania nawisów (sopli) lodowych z okapów, rynien, śniegu z dachów, niezwłocznie po ich powstaniu, aby nie powodować zagrożeń dla ludzi i mienia,

4)     usuwania gałęzi drzew i krzewów zwieszających się nad chodnikami, ciągami pieszymi i komunikacyjnymi lub zawężających ciągi komunikacyjne, oraz utrudniających ich funkcjonalne wykorzystanie."

Zgodnie z art. 10 ust.2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005.236.2008 j. t. z późn. zm.) –karze grzywny podlega ten, kto nie wykonuje obowiązków określonych w regulaminie.

  

 BURMISTRZ TYSZOWIEC

 (-) mgr inż. Mariusz ZAJĄC