Pamiętajmy o ogrodach

Rozkład Jazdy Bus

Menu

 

 

 


Ogłoszenie PDF Drukuj Email
Konkursy - Sport

 

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2012 roku, tj dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Tyszowce do Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem w Zamościu” ul. Peowiaków 6 a  ogłoszonego w dniu 15 grudnia 2011r Zarządzeniem Nr 147/2011 Burmistrza Tyszowiec.

Na podstawie art. 15 ust 2j w związku z art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) ogłasza się, że do realizacji w/w zadania publicznego została wybrana oferta Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „KROK ZA KROKIEM'' Zamościu ul. Peowiaków 6. W w/w konkursie na realizację zadania została złożona jedna oferta.

Oferta ta spełnia wszystkie wymogi ogłaszanego konkursu.

Wysokość przyznanych środków publicznych to kwota 29 300,00zł (słownie dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta złotych).

 

BURMISTRZ TYSZOWIEC

mgr inż. Mariusz Zając