Pamiętajmy o ogrodach

Rozkład Jazdy Bus

Menu

 

 

 


Ogłoszenie PDF Drukuj Email
Konkursy - Sport

Zarządzenie Nr 24/2012

BURMISTRZA TYSZOWIEC

z dnia 18 stycznia 2012 r.

 w sprawie częściowego unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2012 roku

 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t . Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 18a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) oraz § 9 ust. 2 Regulaminu Komisji Konkursowych (Uchwała Nr XV/70/2011 Rady Miejskiej  w Tyszowcach z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2012 rok) - zarządzam, co następuje:

 § 1. Unieważniam otwarty konkurs ofert na realizację zadań pożytku publicznego w części dotyczącej dowozu niepełnosprawnych uczniów z terenu Gminy Tyszowce na realizację obowiązku szkolnego do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjne - Wychowawczego PSOUU Koło w Tomaszowie Lub w okresie dni nauki szkolnej w roku 2012 - przeprowadzonego w dniu 09 stycznia 2012 roku z powodu tego, że złożona oferta nie spełniała wymogów określonych w ogłoszeniu o konkursie (Zarządzenie Nr 147/2011 Burmistrza Tyszowiec z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Tyszowce z zakresu nauki , edukacji, oświaty i wychowania w 2012 roku).

 § 2 Ponowny konkurs zostanie ogłoszony w terminie do 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia

 § 3. Informacje o unieważnieniu konkursu w części dotyczącej dowozu niepełnosprawnych uczniów z terenu Gminy Tyszowce na realizację obowiązku szkolnego do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjne - Wychowawczego PSOUU Koło w Tomaszowie Lub w okresie dni nauki szkolnej w roku 2012 umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 

 BURMISTRZ TYSZOWIEC

mgr inż. Mariusz zając