Pamiętajmy o ogrodach

Rozkład Jazdy Bus

Menu

 

 

 


OBWIESZCZENIE PDF Drukuj Email
Wiadomości - Wiadomości Ogłoszenia

 Tyszowce. 2012.01.09

BPP. 7331/2 /2012

 

OBWIESZCZENIE

 

Działając na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia  23 marca 2003 r  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U.  z 2003 r , Nr 80, poz. 717 z póź. zmianami )- Burmistrz Tyszowiec podaje do publicznej wiadomości ,  że na wniosek Prezesa  Zarządu  Przedsiębiorstwa  Urządzeń  Środowiska „ BIOTOP” , 22-400  Zamość  , ul. Jasna 4 , zostało  wszczęte  postępowanie administracyjne w  sprawie  udzielenia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej i przebudowy  sieci wodociągowej  w mieście  Tyszowce – etap II  – na działkach  Nr  geod.     :  472/2,1391,1462/4, 1462/5 ,1433/2,1468/2, 1462/1 , 1468/1 , 1469 ,1470 ,1646, 1647, 1665 ,1720/2 , 1768/2 ,1769/2 , 1770/2 , 1768/2 , 1769/2 , 1770/2 , 1771/2 , 1772/2 , 1774/2 , 1792/6 , 1830, 1832/2 , 1836 , 1847/4 , 1847/10 , 2136 ,        

Zainteresowane strony postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z dokumentacją postępowania  w terminie 14 - iu  dni od daty ukazania się niniejszego  zawiadomienia  w  Urzędzie Miejskim w Tyszowcach pokój Nr 4  w godzinach pracy Urzędu .Po upływie tego terminu sprawa zostanie załatwiona w oparciu o posiadane materiały i dowody.

 

 

(-)  Mariusz  Zając

Burmistrz  Tyszowiec