Pamiętajmy o ogrodach

Rozkład Jazdy Bus

Menu

 

 

 


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu nauki, edukacji i wychowania w 2012 r. PDF Drukuj Email
Konkursy - Sport

 

OGŁOSZENIE

 Na podstawie art.13 w związku z  art.11 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536.)

 BURMISTRZ TYSZOWIEC

 ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Tyszowce z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2012.

I.   Nazwa zadania :

Dowożenie  niepełnosprawnych uczniów z terenu Gminy Tyszowce Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lub. ul. Słowackiego 7b w okresie dni nauki szkolnej w roku 2012.

 II.   Wysokość środków  publicznych przeznaczonych w tym ogłoszeniu   na realizację w.w. zadania: wynosi 5 900,00 zł (słownie pięć tysięcy dziewięćset złotych)

 III.  Zasady przyznawania dotacji:

1.Rozpoczęcie realizacji zadania przez organizację pozarządową lub podmiot, o którym mowa w art.3 ust.3 ustawy i przyznanie  dotacji nastąpi :

  a) po rozpatrzeniu ofert, które odpowiadać będą warunkom określonym w ustawie i niniejszym ogłoszeniu,

  b) po zawarciu umowy  o wykonanie zadania ,zgodnie z ramowym wzorem określonym przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. ( Dz. U. Nr 6 , poz. 25 ).

2.W przypadku konieczności przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, warunkiem zawarcia umowy  jest korekta kosztorysu.

3. Burmistrz Tyszowiec lub osoba przez niego upoważniona ma prawo kontroli i oceny realizacji zleconego zadania, zgodnie z art.17 ustawy.

IV.  Termin i warunki realizacji zadania :

 1. Zadanie powinno być realizowane w okresie od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2012 roku.

2. Realizatorzy zadania powinni legitymować się posiadaniem odpowiednich kwalifikacji.

3. Wykonujący zadanie mają obowiązek składać sprawozdania , których mowa w art.18 ustawy.

V. Termin  składania ofert:

Termin składania ofert upływa 14 lutego 2012 r.(wtorek) godz. 13:00- decyduje data wpływu.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 lutego 2012 r. o godz. 13:30. Konkurs ma charakter jawny.

  1. Oferty powinny być składane na drukach, wg wzoru stanowiącego załącznik  do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania .
  2. Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tyszowcach ul.3 Maja 8, kancelaria.
  3. Oferta powinna być kompletna i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania, jeśli któreś pytanie nie dotyczy wnioskodawcy , należy wpisać „nie dotyczy”.
  4. Do oferty należy dołączyć aktualny statut podmiotu oraz załączniki , o których mowa w formularzu oferty , potwierdzone za zgodność z oryginałem.
  5. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod nr tel. 84 6612133 , lub w Urzędzie Miejskim  pokój nr 14.

Rozpatrzeniu podlegają tylko oferty kompletne i złożone w terminie.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie przekraczającym 7 dni od upływu terminu składania ofert.

2. Decyzję o wyborze podmiotów ,które uzyskają dotację oraz o wysokości dotacji podejmuje Burmistrz Tyszowiec  , po zapoznaniu się z  protokołem wraz z oceną ofert oraz propozycją wielkości dotacji na poszczególne zadania i dla poszczególnych Oferentów  sporządzonym  przez Komisję  konkursową.

3. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie niezwłocznie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tyszowcach, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Tyszowcach http://www.tyszowce.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu: www.bip.lublin.pl/tyszowce.

4. Przy merytorycznym rozpatrywaniu ofert niepodlegających odrzuceniu z przyczyn formalnych, komisja konkursowa:

1) ocenia możliwości zrealizowania zadania przez organizację lub podmiot zgłaszający ofertę,

2) sprawdza, czy oferent spełnia wszystkie merytoryczne warunki realizacji zadania –wynikające z wzoru oferty i ogłoszenia w konkursie,

3) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania – głównie w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

4) przy ocenianiu ofert wnioskujących o wsparcie zadania uwzględnia planowany przez organizację lub podmiot udział finansowych środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,

5) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób realizujących zadanie,

6) uwzględnia planowany przez wnioskodawcę wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków organizacji i podmiotów realizujących zadanie,

7) uwzględnia analizę i ocenę zlecanych zadań zrealizowanych przez wnioskodawców w latach poprzednich, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość wykonania oraz sposób realizowania na ten cel środków,

5. Kryteria wyboru ofert, określone w ust. 4, uwzględnia się również w przypadku, gdy na realizację danego zadania wpłynęła jedna oferta

6. Komisja może uzależnić ocenę merytoryczną Oferty od złożenia przez Oferenta w określonym przez Komisję terminie dodatkowych informacji lub dokumentów pomocnych w ocenie i potwierdzających , iż podmiot dane zadanie wykona zgodnie z założeniami niniejszego konkursu.

7. W bieżącym oraz poprzednim roku Gmina Tyszowce zrealizowała niżej wymienione zadania, tego samego rodzaju :

  W 2010 roku:

 1) Zadanie o nazwie „Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Tyszowce do ośrodków dla dzieci niepełnosprawnych do Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” w Zamościu” na kwotę: 5500,00 zł.

2) Zadanie o nazwie „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Tyszowce do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim w roku 2010” na kwotę: 5700,00 zł W

2011 roku:

1) Zadanie o nazwie „Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Tyszowce do ośrodków dla dzieci niepełnosprawnych do Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” w Zamościu” na kwotę: 20099,20 zł

2) Zadanie o nazwie „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Tyszowce do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim w roku 2011” na kwotę: 5700,00 zł

 OFERTY ZŁOŻONE PO TERMINIE NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.