Pamiętajmy o ogrodach

Rozkład Jazdy Bus

Menu

 

 

 


OBWIESZCZENIE PDF Drukuj Email
Wiadomości - Wiadomości Ogólne

Tyszowce. 2012.01.04

BPP. 7331/24 /2011

 OBWIESZCZENIE

 Działając na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia  23 marca 2003 r  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U.  z 2003 r , Nr 80, poz. 717 z póź. zmianami )- Burmistrz Tyszowiec podaje do publicznej wiadomości ,  że na wniosek  Pana Janusza Ferensa  upoważnionego  przez Pana Stanisława Ciupaka , Członka  Zarządu  PGE  Dystrybucja  Zamość  Sp. z.o.o , została  wydana decyzja  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla  rozbudowy  sieci  elektroenergetycznej  SN 15 kV  napowietrzno-kablowej  i  budowie  dwóch  stacji  transformatorowych  oraz  przebudowy  linii  niskiego  napięcia  – na działkach  Nr  geod.     :  93/4 ,95/3 , 565 , 95/4 , 93/5 , 519 , 123 ,522 , 157 , 158, 96/2 , 97 , 515 , 71 , 72 , 73 , 74 , 509 , 75 , 76/1 , 77/1  ,78  położonych  w  miejscowości  Czermno  , Gmina  Tyszowce.

Zainteresowane strony postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z dokumentacją postępowania  w terminie 14 - iu  dni od daty ukazania się niniejszego  zawiadomienia  w  Urzędzie Miejskim w Tyszowcach pokój Nr 4  w godzinach pracy Urzędu .Po upływie tego terminu sprawa zostanie załatwiona w oparciu o posiadane materiały i dowody.

 (-)  Mariusz  Zając

Burmistrz  Tyszowiec