Pamiętajmy o ogrodach

Rozkład Jazdy Bus

Menu

 

 

 


II przetarg ustny nieograniczony PDF Drukuj Email
Wiadomości - Wiadomości Ogłoszenia

Tyszowce, dnia 19.01.2012r.

BURMISTRZ   TYSZOWIEC

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Tyszowce położonych w Tyszowcach przy ul. Słonecznej w bezpośrednim sąsiedztwie osiedla mieszkaniowego i Domu Pomocy Społecznej przy drodze o nawierzchni bitumicznej, w odległości około 200 m od ulicy Wielkiej – asfaltowej drogi wojewódzkiej Tomaszów Lub - Hrubieszów a ponadto w odległości około 45 km od przejść granicznych Hrebenne i Zosin.

 

oznaczonych nr działek:

1/ nr 2197/22 o powierzchni  0.1044 ha,

    Cena wywoławcza –  28 380,00 zł,

    wadium      –                2 838,00 zł

2/ nr 2197/23 o powierzchni 0.0901 ha,

    Cena wywoławcza –  27 670,00 zł,

    wadium      –                2 767,00 zł

 3/ nr 2197/24 o powierzchni 0.0897 ha

    Cena wywoławcza –  27 560,00 zł,

    wadium      –                 2 756,00 zł

4/ nr 2197/25 o powierzchni 0.0897ha,

    Cena wywoławcza –  27 560,00 zł,

    Wadium    –                 2 756,00 zł

5/ nr 2197/26 o powierzchni 0.0898 ha,

    Cena wywoławcza –  27 590,00 zł,

    Wadium    –                 2 759,00 zł

6/  nr 2197/27 o powierzchni 0.0897 ha,

     Cena wywoławcza –   27 560,00 zł,

     wadium    –                   2 756,00 zł

7/  nr 2197/28 o powierzchni 0.0897 ha,

     Cena wywoławcza – 27 560,00 zł,

     wadium    –                  2 756,00 zł

8/  nr 2197/29 o powierzchni 0.0898 ha,

     Cena wywoławcza –  27 590,00 zł,

     wadium    –                   2 759,00 zł

9/  nr 2197/30 o powierzchni 0.0922 ha,

     Cena wywoławcza –  28 260,00 zł,

     wadium   –                   2 826,00 zł

10/nr 2197/31 o powierzchni 0.0900 ha,

     Cena wywoławcza – 27 650,00 zł,

     wadium  –                   2 765,00 zł

wpisanych do księgi wieczystej KW ZA1T/00066026/0

 

 

Zgodnie ze Studium  uwarunkowań i warunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Tyszowce z dnia 2 lipca 2002 roku w/w nieruchomości położone są w strefie ekologicznej Natura 2000 Ostoja Tyszowiecka z możliwością realizacji zabudowy usługowo – mieszkaniowej. Dla omawianego terenu brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Nieruchomości nie są obciążone żadnymi prawami, długami ani roszczeniami osób trzecich oraz hipotekami przymusowymi.

Przetarg odbędzie się w dniu 24 lutego 2012 roku o godz. 9oo  w sali narad budynku Urzędu Miejskiego w Tyszowcach  przy ulicy 3 Maja 8.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić w pieniądzu odrębnie na każdą działkę z podaniem  jej numeru najpóźniej do dnia 20 lutego 2012 roku na konto Urzędu Miejskiego  nr 17 9620 0005 0000 8774 2003 0001 w Banku Spółdzielczym w Łaszczowie. Wpłaty wadium należy dokonać odpowiednio wcześniej, aby w dniu 20 lutego 2012 roku wpłata była zaksięgowana na koncie Urzędu  pod rygorem nie dopuszczenia do udziału w przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz oryginału dowodu wpłaty wadium. Ponadto osoby inne niż osoby  fizyczne  zobowiązane są posiadać oryginał i kserokopię odpisu z KRS lub zaświadczenia  o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

W przypadku reprezentowania oferenta przez pełnomocnika, pełnomocnik powinien posiadać pełnomocnictwo notarialne.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Przeniesienie własności nieruchomości nastąpi w formie aktu notarialnego.

Uczestnikowi przetargu, który przetarg wygrał i nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym terminie do zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Tyszowcach, w godz. 730   -  1530,  tel. 084 66 12 135  lub na stronie internetowej  - www.tyszowce.pl

 

 

 odległości około 45 km od przejść granicznych Hrebenne i Zosin.