Pamiętajmy o ogrodach

Rozkład Jazdy Bus

Menu

 

 

 


II przetarg ustny nieograniczony PDF Drukuj Email
Wiadomości - Wiadomości Ogłoszenia

  Tyszowce, dnia 19.01.2012r.

BURMISTRZ   TYSZOWIEC

Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej  budynkami byłego biura Spółdzielni Kółek Rolniczych  i budynkiem byłej tzw. szwalni położonej w mieście Tyszowce u zbiegu  ulic Średniej i  Wielkiej – asfaltowej drogi wojewódzkiej Tomaszów Lub – Hrubieszów a ponadto w odległości około 45 km od przejść granicznych Hrebenne i Zosin  stanowiącej własność Gminy Tyszowce wpisanej do KW nr ZA1T/00063261/8 oznaczonej nr działki 676/1 o powierzchni 0.4089 ha położonej w strefie usługowo– przemysłowej.

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami, długami ani roszczeniami osób trzecich oraz hipotekami przymusowymi.

 

Cena wywoławcza –    548 350,00 zł brutto

wadium            –             54 835,00 zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 28 marca 2012 roku o godz. 13 oo  w budynku sala narad  Urzędu Miejskiego w Tyszowcach  przy ulicy 3 Maja 8.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić w pieniądzu  najpóźniej  do dnia 22 marca 2012  roku na konto Urzędu Miejskiego  nr 17 9620 0005 0000 8774 2003 0001 w Banku Spółdzielczym w Łaszczowie.

Wpłaty wadium należy dokonać odpowiednio wcześniej, aby w dniu 22 marca 2012 roku wpłata była zaksięgowana na koncie Urzędu  pod rygorem nie dopuszczenia do udziału w przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz oryginału dowodu wpłaty wadium. Ponadto osoby inne niż osoby  fizyczne  zobowiązane są posiadać oryginał i kserokopię odpisu z KRS lub zaświadczenia  o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

W przypadku reprezentowania oferenta przez pełnomocnika, pełnomocnik powinien posiadać pełnomocnictwo notarialne.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Przeniesienie własności nieruchomości nastąpi w formie aktu notarialnego.

Osobie, która przetarg wygrała i nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym terminie do zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Tyszowcach, w godz. 730   -  1530,  tel. 084 66 12 135  lub na stronie internetowej  - www.tyszowce.pl