Pamiętajmy o ogrodach

Rozkład Jazdy Bus

Menu

 

 

 


INFORMACJA PDF Drukuj Email
Wiadomości - Wiadomości Ogólne

    Tyszowce 15.05.2012 r

 

Mieszkańcy   Tyszowiec

(  dotyczy  ulic  przy  których  została  wykonana  sieć kanalizacji  sanitarnej  )

 

W związku z wybudowaniem sieci kanalizacyjnej na terenie Tyszowiec , przypomina się  , że zgodnie z obowiązującym prawem istnieje obowiązek przyłączenia   każdej nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.

Obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej  wynika  z art. 5 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.).

Zwolnienie z tego obowiązku może nastąpić tylko w przypadku gdy nieruchomość została wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków.

Przypomina  się  również , że uchylanie się właścicieli nieruchomości od nałożonego ustawą, obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, nie znajduje żadnego prawnego uzasadnienia. W takim przypadku Gmina ma możliwości prawne: wydania decyzji nakazującej wykonanie obowiązku (art. 5 ust. 7 ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) oraz sankcji grzywny. Wykonanie decyzji nakazującej przyłączenie podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz.1954 z późn. zm.).

Jednocześnie wyjaśnia  się , że zadanie gminy wynikające z ww. ustawy realizowane jest w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągów w mieście Tyszowce, woj. lubelskie" finansowanego ze środków „Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego". W przypadku nie wykazania po zakończeniu inwestycji efektu ekologicznego, polegającego na likwidacji istniejących dotychczas szamb, przyznane środki mogą podlegać zwrotowi. W związku z tym Gmina jest zobligowana do wykazania się efektem ekologicznym oraz do szczegółowej kontroli i egzekwowania uzyskania efektu ekologicznego.

Termin wywiązania się z obowiązku podłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej określa  się na dzień    30   czerwiec   2012  r. Wszelkie  informacje  w  powyższej  sprawie  udzielane  są   w  Urzędzie  Miejskim w  Tyszowcach  pokój  Nr 4  lub  pod  tel.  084/6612125  , p. Krzysztof  Kukiełka .

Burmistrz  Tyszowie 

mgr  inż.  Mariusz  Zając