Pamiętajmy o ogrodach

Rozkład Jazdy Bus

Menu

 

 

 


OGŁOSZENIE PDF Drukuj Email
Konkursy - Sport

OGŁOSZENIE

 Na podstawie art.11 ust.2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536. z późn. zm. ) 

BURMISTRZ TYSZOWIEC

 ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Tyszowce z zakresu kultury fizycznej w 2012 roku.

 I. Nazwa zadania :

„Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.”

II. Wysokość środków  publicznych przeznaczonych w tym ogłoszeniu   na realizację zadania: wynosi 40 000,00 zł (słownie czterdzieści tysięcy złotych) 

 

III. Zasady przyznawania dotacji:

1.Rozpoczęcie realizacji zadania przez organizację pozarządową lub podmiot, o którym mowa w art.3 ust.3 ustawy i przyznanie  dotacji nastąpi :

 • po rozpatrzeniu ofert, które odpowiadać będą warunkom określonym w ustawie i niniejszym ogłoszeniu,
 • po zawarciu umowy  o wykonanie zadania ,zgodnie z ramowym wzorem określonym przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. ( Dz. U. z 2011 r. Nr 6 , poz. 25 ).

2.W przypadku konieczności przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, warunkiem zawarcia umowy  jest korekta kosztorysu.

3. Burmistrz Tyszowiec lub osoba przez niego upoważniona ma prawo kontroli i oceny realizacji zleconego zadania, zgodnie z art.17 ustawy.

IV.  Termin i warunki realizacji zadania :

1. Zadanie powinno być realizowane w okresie od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2012 roku.

2. Realizatorzy zadania powinni legitymować się posiadaniem odpowiednich kwalifikacji.

3. Wykonujący zadanie mają obowiązek składać sprawozdania ,  o których mowa w art.18 ustawy.

 V.  Termin  składania ofert:

     Termin składania ofert upływa 24 sierpnia 2012 r.(piątek) godz. 13:00- decyduje data wpływu.

 1. Oferty powinny być składane na drukach, wg wzoru stanowiącego załącznik  do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania .
 2. Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tyszowcach ul.3 Maja 8, kancelaria.
 3. Oferta powinna być kompletna i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania, jeśli któreś pytanie nie dotyczy wnioskodawcy , należy wpisać „nie dotyczy”.
 4. Do oferty należy dołączyć aktualny statut podmiotu oraz załączniki , o których mowa w formularzu oferty , potwierdzone za zgodność z oryginałem.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod nr tel. 84 6612133 , lub w Urzędzie Miejskim  pokój nr 14.
 6. Rozpatrzeniu podlegają tylko oferty kompletne i złożone w terminie.

 VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie przekraczającym 7 dni roboczych od upływu terminu składania ofert.
 2. Decyzję o wyborze podmiotów ,które uzyskają dotację oraz o wysokości dotacji podejmuje Burmistrz Tyszowiec, po zapoznaniu się z  protokołem wraz z oceną ofert sporządzoną  przez Komisję  konkursową.
 3. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tyszowcach, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Tyszowcach http://www.tyszowce.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu: www.bip.lublin.pl/tyszowce.
 4. Przy rozpatrzeniu ofert będą brane pod uwagę kryteria oceny, o których mowa w art.15 ust. 1 ustawy , w tym w szczególności :

-        ocena możliwości zrealizowania zadania przez organizację lub podmiot składający ofertę,

-        sprawdzenie, czy oferent spełnia wszystkie merytoryczne warunki realizacji zadania – wynikające z wzoru oferty i ogłoszenia w konkursie,

-        ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania – głównie w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

-        ocena  planowanego przez organizację lub podmiot udziału finansowego środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,

-        ocena proponowanej  jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób realizujących zadanie,

-        ocena planowanego  wkładu rzeczowego i osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków organizacji i podmiotów realizujących zadanie,

-        analiza i ocena  sposobu realizacji zadań przez wnioskodawców w latach poprzednich, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych  na ten cel środków.

5. Komisja może uzależnić ocenę merytoryczną Oferty od złożenia przez Oferenta w określonym przez Komisję terminie dodatkowych informacji lub dokumentów pomocnych w ocenie i potwierdzających , iż podmiot dane zadanie wykona zgodnie z założeniami niniejszego konkursu.

VII. Informacje dotyczące realizacji zadania publicznego.

W roku 2011 na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury

fizycznej i sportu w Gminie Tyszowce przeznaczono kwotę 155.000zł, ( sł. zł: sto pięćdziesiąt

pięć tysięcy złotych).

VIII. Koszty realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i

sportu :

1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w 2012 r.- 110.000 zł

 ( 70.000 zł + 40.000 zł ).

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w 2011 r.-155.000 zł

3.Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w 2010 r.-145.000 zł

4.Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w 2009 r.-85.000 zł

OFERTY ZŁOŻONE PO TERMINIE NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.