Pamiętajmy o ogrodach

Rozkład Jazdy Bus

Menu

 

 

 


Opis Projektu PDF Drukuj Email
Wiadomości - Wiadomości Sportowe

 

Projekt „Ruszaj z nami! Z nami odkryjesz świat” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej 

 Opis Projektu

Pierwsze lata życia każdego dziecka to bardzo ważny okres w jego rozwoju fizycznym, psychicznym   
i intelektualnym. Większość wrodzonych umiejętności oraz zdolność uczenia się rozwija się właśnie najintensywniej  
w wieku przedszkolnym.

 Celem głównym projektu jest upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz zmniejszenie różnic 
w dostępie do wychowania przedszkolnego dla mieszkańców Miasta i Gminy Tyszowce oraz wsparcie istniejącego przedszkola w wyrównywaniu szans edukacyjnych poprzez stworzenie dodatkowych miejsc w Przedszkolu Samorządowym w Tyszowcach dla najbardziej licznej grupy dzieci 3-4 letnich. Zakłada się prowadzenie działań mających na celu wspieranie równość szans, wydłużony czas otwarcia przedszkola dostosowany do potrzeb rodziców pracujących w gospodarstwach  i poszukujących pracy.

Realizacja celów szczegółowych:

  • wyższy poziom twórczego myślenia, samodzielności, pewności siebie, predyspozycji  i zainteresowań wśród  
    39 dzieci poprzez realizację zajęć dodatkowych oraz zajęć z rodzicami,
  • wyższa świadomość wśród 39 rodziców/opiekunów dziecka znaczenia edukacji przedszkolnej we wszechstronnym rozwoju dziecka poprzez czynny udział w zajęciach,
  • wyższy poziom rozwoju psycho-ruchowego, fizycznego, manualnego u 39 dzieci poprzez zajęcia dodatkowe,
  • wyższy poziom opanowania umiejętności kluczowych i przygotowania do nauki w szkole poprzez realizację zajęć z podstawy programowej u 39 dzieci.

 

    Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze będą realizowane w dwóch edycjach:  I edycja od 01.09.2012r. do 31.07.2013r. II edycja od 01.09.2013r. do 30.06.2014r. Nad sprawną realizacją projektu czuwa zespół złożony  
z Dyrektora przedszkola, Koordynatora projektu, Specjalisty ds. rozliczeń. Zespół prowadzi nadzór merytoryczny
i finansowy, dokonuje kontroli poprawności sprawozdawczości merytorycznej i finansowej projektu, prowadzi monitoring poszczególnych działań oraz nadzoruje zakończenie merytoryczne i finansowe poszczególnych etapów  
i projektu jako całości. 

 OFERUJEMY

W ramach projektu zapewniamy dzieciom:

- zajęcia prowadzone przez nauczycieli wychowania przedszkolnego 5 razy w tygodniu po 10 godzin dziennie,
- realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
- wyżywienie w postaci 3 posiłków dziennie (śniadanie, obiad i podwieczorek),
- wycieczki krajoznawczo-turystyczne,
- organizację imprez : Pasowanie na Przedszkolaka, , Andrzejki, , Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Choinka, Dzień Wiosny, Wielkanoc, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Ojca, Zakończenie Roku, itp.,
- wyprawki szkolne w postaci materiałów plastycznych i podręczników,
- pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw: piłki, materace zabawki, klocki, gry i inne,
- wyposażony plac zabaw,
- diagnozę przeprowadzoną przez logopedę i pedagoga, która określi poziom rozwoju intelektualnego i fizycznego każdego dziecka oraz zmiany zachodzące w procesie edukacji.