Pamiętajmy o ogrodach

Rozkład Jazdy Bus

Menu

 

 

 


Obwieszczenie PDF Drukuj Email
Wiadomości - Wiadomości Ogólne

BURMISTRZ  TYSZOWIEC

BPP. 7331. 24 .2012                                                                                                                                    Tyszowce. 2012.08.20

OBWIESZCZENIE

 

Działając na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia  23 marca 2003 r  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r , Nr 80, poz. 717 z póź. zmianami )- Burmistrz Tyszowiec podaje do publicznej wiadomości ,  że na wniosek Pana  Przemysława  Seweryna, Energoaparatura S.A  Katowice , 40-273  Katowice  i  PGE  Dystrybucja S.A  Oddział  Zamość,  ul. Koźmiana  1   , została  wydana  w  dniu  17.08.2012 r decyzja  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla  inwestycji  polegającej  na  budowie  napowietrznej  linii  elektroenergetycznej  110  kV  relacji SE110/15kV Tyszowce-SE110 kV  Ulhówek  – na działkach  Nr  geod :719/1 , 719/9 ,729 , 730,2109 , 731/1, 731/2, 732 , 779, 797/3 , 799 , 801 , 803/1 , 803/2 , 803/3 , 805 , 808,811 , 956, 812, 958 , 927/1 , 927/2 , 928 , 929 , 930 , 931,932 , 933/1 , 980 , 1082 , 1086 , 1087 , 1163 , 1164/1 , 1165/1 , 1166/1 , 1166/2 , 1166/3 , 1168 , 2090 , 1173, 1174/1 , 1175/1 , 1176/3 , 1210 , 1211 , 1212 , 1213, 1214 , 1215 ,1216 , 1217 , 1218 , 1195 , 1219 , 1247 , 1248/1 , 1248/2 , 1249 , 1250 , 1252 , 1253 , 1254 , 2091 , 1255 , 1259 , 1281 , 1282 , 1283 , 1284 , 1285 , 1286 , 1287 , 1288    położonych  w  obrębie  geodezyjnym  Tyszowce    oraz  na  działkach  Nr  geod.  386, 506 ,426/2 , 426/1  , 427  , 428/51 , 428/1 , 428/2 , 429 , 430/2 , 432/1 , 432/2 , 432/3 , 434/2   położonych  w  obrębie  geodezyjnym  Mikulin  , Gmina  Tyszowce .

 

Zainteresowane strony postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z dokumentacją postępowania  w terminie 14 - tu  dni od daty ukazania się niniejszego  zawiadomienia  w  Urzędzie Miejskim w Tyszowcach pokój Nr 4  w godzinach pracy Urzędu .Po upływie tego terminu sprawa zostanie załatwiona w oparciu o posiadane materiały i dowody.

 

(-)  Mariusz  Zając

Burmistrz  Tyszowiec