Pamiętajmy o ogrodach

Rozkład Jazdy Bus

Menu

 

 

 


Informacja PDF Drukuj Email
Wiadomości - Wiadomości Ogólne

Zarządzenie Nr  152/2012

Burmistrza Tyszowiec

z dnia  14 listopada  2012 r.

w sprawie  ustalenia dnia wolnego w Urzędzie Miejskim w Tyszowcach

Na podstawie art.  33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591 z późn. zm.)  w związku z art. 130 § 1  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21 , poz.94 z późn. zm.)  zarządzam, co następuje:

§ 1.  Ustalam dzień 24 grudnia 2012 r. (poniedziałek ) dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego  w Tyszowcach.

§ 2.  Zobowiązuję pracowników  Urzędu Miejskiego w Tyszowcach do odpracowania tego dnia 29 grudnia 2012 r. (sobota) w godzinach od  730 – 1530.

§ 3. O ustalonym dniu wolnym od pracy interesanci zostaną powiadomieni poprzez :

-  zamieszczenie Zarządzenia w BIP,

-  wywieszenie  Zarządzenia na tablicy ogłoszeń w  Urzędzie,

-  wywieszenia  informacji na drzwiach wejściowych do budynku Urzędu.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi  Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

 

 

Burmistrz Tyszowiec

(-) mgr inż. Mariusz Zając