Pamiętajmy o ogrodach

Rozkład Jazdy Bus

Menu

 

 

 


Ogłoszenie PDF Drukuj Email
Konkursy - Sport

OGŁOSZENIE

Na podstawie  art.13 w związku z art. 11 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm)

 BURMISTRZ TYSZOWIEC

 ogłasza

 

otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2013 roku.

 

I. Nazwa zadania 

1.Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Tyszowce do ośrodka dla dzieci niepełnosprawnych , celem spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki do:

1)     Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu ul. Peowiaków 6a

2)     Ośrodka Rehabilitacyjno -Edukacyjno-Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lub. ul. Słowackiego 7b.

 

2.Wysokość środków  publicznych przeznaczonych na realizację ww. zadań wynosi 35 000,00 ( słownie zł: trzydzieści pięć tysięcy złotych  osiemdziesiąt groszy 0/100 gr).

1)     Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu ul. Peowiaków 6a - 29100,00 zł

2)     Ośrodek Rehabilitacyjno -Edukacyjno-Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lub. ul. Słowackiego 7b -5900,00 zł.

 

II. Zasady przyznawania dotacji: 

1.Rozpoczęcie realizacji zadania przez organizację pozarządową lub podmiot, o którym mowa w art.3 ust.3 ustawy i przyznanie  dotacji nastąpi :

 1. po rozpatrzeniu ofert, które odpowiadać będą warunkom określonym w ustawie i niniejszym ogłoszeniu,
 2. po zawarciu umowy  o wykonanie zadania ,zgodnie z ramowym wzorem określonym przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.( Dz. U. Nr 6 , poz. 25 ).

2.W przypadku konieczności przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, warunkiem zawarcia umowy  jest korekta kosztorysu.

3. Burmistrz Tyszowiec lub osoba przez niego upoważniona ma prawo kontroli i oceny realizacji zleconego zadania, zgodnie z art.17 ustawy.

 

 III. Termin i warunki realizacji zadania :   

1.  Zadanie powinno być realizowane w okresie od dnia 2 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

2. Realizatorzy zadania powinni legitymować się posiadaniem odpowiednich kwalifikacji.

3. Wykonujący zadanie mają obowiązek składać sprawozdania , których mowa w art.18 ustawy.

IV. Termin  składania ofert:    

 1. Termin składania ofert upływa 04 stycznia 2013 r.(piątek) o godz. 1300- decyduje data wpływu.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04 stycznia 2013 r. o godz. 1330. Konkurs ma charakter jawny.
 3. Oferty powinny być składane na drukach, wg wzoru stanowiącego załącznik  do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania .
 4. Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tyszowcach ul.3 Maja 8 , Kancelaria pokój nr 1
 5. Oferta powinna być kompletna i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania, jeśli któreś pytanie nie dotyczy wnioskodawcy , należy wpisać „nie dotyczy”.
 6. Do oferty należy dołączyć aktualny statut podmiotu oraz załączniki , o których mowa w formularzu oferty , potwierdzone za zgodność z oryginałem przez oferenta.
 7. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod nr tel. 84 6612133 , 84 6612121 wew. 33 lub w  Urzędzie Miejskim  pokój nr 14.
 8. Rozpatrzeniu podlegają tylko oferty kompletne i złożone w terminie

 V.  Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty: 

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie przekraczającym 7 dni od upływu terminu składania ofert.
 2. Oferty są opiniowane przez komisję konkursową działającą na zasadach określonych w Załączniku do Uchwały Rady Miejskiej  Nr XXV/149/2012 z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2013 rok.
 3. Decyzję o wyborze podmiotu ,który uzyska dotację podejmuje Burmistrz Tyszowiec, po zapoznaniu się z  protokołem wraz z oceną ofert.
 4. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tyszowcach, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Tyszowcach http://www.tyszowce.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu : www.bip.lublin.pl/tyszowce.
 5. Przy rozpatrzeniu ofert będą brane pod uwagę kryteria oceny, o których mowa w art.15 ust. 1 ustawy , w tym w szczególności :

-     ocena możliwości realizacji zadania przez Oferenta,

-     ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania ,w szczególności w stosunku do zakresu rzeczowego zadania,

-     zadeklarowany udział środków finansowych własnych ,albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,

-     wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,

-     ocena dotychczasowej współpracy z ubiegającym się o wsparcie , jego dokonania i rezultaty, doświadczenie organizacyjne ,zasoby kadrowe i rzeczowe wpływające na wykonanie zadania,

-     złożenie sprawozdania finansowego za rok ubiegły.

 1. Komisja może uzależnić ocenę merytoryczną Oferty od złożenia przez Oferenta w określonym przez Komisję terminie dodatkowych informacji lub dokumentów pomocnych w ocenie i potwierdzających , iż podmiot dane zadanie wykona zgodnie z założeniami niniejszego konkursu.
 2. W bieżącym  oraz poprzednim roku Gmina Tyszowce zrealizowała niżej wymienione zadania , tego samego rodzaju :

W 2011 roku:

1)      Zadanie o nazwie „Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Tyszowce do ośrodków dla dzieci niepełnosprawnych do Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” w Zamościu” na kwotę: 20099,20 zł

2)      Zadanie o nazwie „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Tyszowce do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim w roku 2011” na kwotę: 5700,00 zł

 W 2012 roku:

1)      Zadanie o nazwie „Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Tyszowce do ośrodków dla dzieci niepełnosprawnych do Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” w Zamościu” na kwotę: 29300,00 zł

2)      Zadanie o nazwie „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Tyszowce do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim w roku 2011” na kwotę: 5900,00 zł

 OFERTY ZŁOŻONE PO TERMINIE NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

Zarządzenie Burmistrza Tyszowiec nr 166/2012 z dnia 13 grudnia 2012r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Tyszowce z zakresu nauki , edukacji, oświaty i wychowania w 2013 roku.