Pamiętajmy o ogrodach

Rozkład Jazdy Bus

Menu

 

 

 


EKONOMIA SPOŁECZNA – SZANSĄ NA SUKCES PDF Drukuj Email
Wiadomości - Wiadomości Ogólne

Zbliża się ku końcowi realizacja projektu pt. „Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej w Gminie Tyszowce”. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2  Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, jako Instytucji Pośredniczącej II stopnia.

W związku ze zdiagnozowanymi problemami celem ogólnym projektu był rozwój ekonomii społecznej w Gminie Tyszowce, reinwestycja stworzona przez ludzi dla ludzi i ukierunkowana na korzyści inwestowane we wspólnotę, rozwój instytucji otoczenia sektora e.s. oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu. W tematykę działań w projekcie „Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej w Gminie Tyszowce” wpisało się kompleksowe wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej na terenie gminy. Priorytetem było nabycie umiejętności samodzielnego działania, tworzenia instrumentów e.s., wzrost wiedzy i uzyskanie kwalifikacji w zakresie zakładania i prowadzenia działalności w tym sektorze.

Ponadto celami szczegółowymi projektu było dostarczenie wiedzy i zasad prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej, zmiana świadomości odnośnie wagi działań z zakresu e.s., instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, eliminowanie trudności w zakresie e.s. (organizacyjnych, prawnych, psychologicznych), z jakimi spotykają się osoby narażone na wykluczenie społeczne poprzez doradztwo, szkolenia, usługi, aktywizację zawodową osób wykluczonych społecznie. W ramach projektu realizowano zadania związane z budową partnerstwa lokalnego między podmiotami e.s., instytucjami rynku pracy i integracji społecznej wzmacniającego rozwój działań z zakresu e.s. w Gminie Tyszowce.

Kluczowym priorytetem CWES było wzmocnienie gałęzi społecznej poprzez szereg instrumentów, które komplementarnie i łącznie pozwoliły zrealizować wszystkie zadania przewidziane do wykonania w dwóch obszarach:

I. 20 osób bezrobotnych (TYP I BO), którzy wykazali chęć uczestnictwa w projekcie, skorzystało z kompleksowego wsparcia w postaci szeregu szkoleń, warsztatów, doradztwa zawodowego.(Indywidualne doradztwo zawodowe, warsztaty przedszkoleniowe, podstawy sektora e.s, finanse w e.s, marketing sektora e. s, poszkoleniowe indywidualne doradztwo zawodowe).

II. 40 osób przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej (TYP III BO) zorganizowano wsparcie w zakresie doradztwa i szkoleń, (tematyka jak w TYP I rozszerzona o współpracę z instytucjami publicznymi, pełną księgowość, zakładanie i prowadzenia działalności w sektorze e.s.) W ramach projektu osoby te zdobyły cenną wiedzę z zakresu ekonomii społecznej. Nabyte umiejętności pozwolą im na pełniejszą świadomość w podejmowaniu decyzji a w przyszłości na budowę oraz relacje powiązań sektora e.s. a także wzbudzą wiele inicjatyw lokalnych grup partnerskich na obszarze Gminy Tyszowce. Zwiększonej kooperacji na polu ekonomii społecznej uczestnicy mogli nauczyć się podczas paneli dyskusyjnych, prezentacji multimedialnych oraz wykładów prezentowanych podczas siedmiu spotkań inicjujących lokalną sieć współpracy w ramach „ Partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej”.

W ramach projektu osiągnięto i wykonano produkty ogółem: 176 godzin warsztatów i doradztwa zawodowego, 336 godzin zajęć z sektora e.s. (podstawy księgowości, finanse, prawo), 360 godzin zajęć z marketingu. Wykonana została ”Interaktywna Baza Danych”, która usprawni działalność tego sektora i przyczyni się do jego promocji i integracji partnerstwa. Wykonano również 120 broszur promujących ekonomię społeczną i podsumowujących nasz projekt, które ukażą osiągnięte rezultaty. W ramach projektu ogółem 60 osób otrzymało wsparcie szkoleniowo – doradcze z zakresu ekonomii społecznej. Zmniejszyły się dysproporcje na lokalnym rynku pracy, poprzez zaktywizowanie 18 kobiet oraz 2 mężczyzn bezrobotnych. 100% BO z Typu I opracowało „ Indywidualny Plan Działania”. 100%  wszystkich BO ukończyło projekt zgodnie z zaplanowaną dla nich ścieżką uczestnictwa. 100% osób bezrobotnych (w tym 18 kobiet, 2 mężczyzn) nabyło wiedzę i umiejętności z zakresu kompetencji interpersonalnych, prawa i księgowości e.s. oraz marketingu z elementami informatyki. Wszyscy (40 osób) przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej udzielających się w lokalnych stowarzyszeniach nabyli wiedzę i umiejętności z zakresu organizacyjno – prawnych aspektów funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej oraz marketingu z elementami informatyki. Dzięki doradztwu oraz usługom prawnym, księgowym, marketingowym, uczestnicy projektu uzyskali nowe kwalifikacje z zakresu przedsiębiorczości społecznej. Około 70% instytucji uczestniczących w spotkaniach partnerskich będzie kontynuowało budowę lokalnego partnerstwa. Wszyscy Beneficjenci projektu (60 osób) otrzymają zaświadczenie o ukończeniu projektu.

Wierzymy, że rozbudzony entuzjazm, nabyte umiejętności i doświadczenie wśród uczestników projektu przyniosą wiele korzyści a trwałość zdobytej wiedzy plonować będzie obfitością działania na szczeblu lokalnej społeczności.

                                                                                              Biuro projektu