Pamiętajmy o ogrodach

Rozkład Jazdy Bus

Menu

 

 

 


Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert oraz wyboru podmiotów, którym zostanie zlecona w 2013 roku realizacja zadań publicznych Gminy Tyszowce w zakresie nauki , edukacji, oświaty i wychowania oraz wysokość przyznanej na ten cel dotacji PDF Drukuj Email
Konkursy - Oświata

Zarządzenie Nr 3/2013

BURMISTRZA TYSZOWIEC

z dnia 09 stycznia 2013 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert oraz wyboru podmiotów, którym zostanie zlecona w 2013 roku realizacja zadań publicznych Gminy Tyszowce w zakresie nauki , edukacji, oświaty i wychowania oraz wysokość przyznanej na ten cel dotacji. 

 

Na podstawie art.11 ust.2 , art. 13 i art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536.), art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz 1591 z późn zm.), Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. Nr 6 ,poz. 25 ) oraz w związku z Uchwałą Nr XXV/149/2012 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Tyszowce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2013 rok - Burmistrz Tyszowiec zarządza, co następuje:

 

§1.1. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert dotyczącego realizacji zadań publicznych Gminy Tyszowce w 2013 roku w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, wybrane zostały oferty złożone przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, którym zostanie zlecona realizacja  zadań z tego zakresu.

 2. Wykaz podmiotów, którym zostanie zlecona realizacja zadań określonych w ust. 1 oraz wysokość przyznanej na ten cel dotacji przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§2. Łączna kwota dotacji przeznaczonej na prowadzenie zadań wynikających z § 1 wynosi 35.000,00 zł.

§3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik

do Zarządzenia Nr 3/2013

Burmistrza Tyszowiec

z dnia 09 stycznia 2013 r.

 

 Wykaz podmiotów, którym zlecono prowadzenie zadań publicznych w 2013 roku, oraz wysokość przyznanych dotacji.

 

L.p.                         Nazwa podmiotu                                                  Kwota dotacji                  Nazwa zadania

1

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom

 Niepełnosprawnym KROK ZA KROKIEM

29.100,00                

dowożenia uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Tyszowce do ośrodków dla dzieci niepełnosprawnych celem spełnienia obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w okresie dni nauki szkolnej w roku 2013

2

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób

z Upośledzeniem Umysłowym Koło

w Tomaszowie Lub

5.900,00

dowóz niepełnosprawnych uczniów z terenu Gminy Tyszowce na realizację obowiązku szkolnego do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno Wychowawczego PSOUU Koło w Tomaszowie Lub w okresie dni nauki szkolnej w roku 2013.

 

 

RAZEM

35.000,00