Pamiętajmy o ogrodach

Rozkład Jazdy Bus

Menu

 

 

 


INFORMACJA - nowe zasady odbioru odpadów komunalnych PDF Drukuj Email
Wiadomości - Wiadomości Ogólne

Szanowni Państwo!

 

Wszyscy wytwarzamy odpady i wszyscy wspólnie musimy dążyć do właściwego z nimi postępowania. Od stycznia 2012 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach zmieniająca od podstaw system zagospodarowania odpadów. Od lipca 2013 roku mieszkańcy będą korzystali z prostego sytemu, który ma zapewnić większy porządek, lepszą segregację, mniejsze zaśmiecenie środowiska.

W ramach przyjętych rozwiązań mieszkańcy będą płacić ujednoliconą opłatę za wywóz odpadów.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXV/145/2012 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 10 grudnia 2012 r. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, pobierana przez Gminę Tyszowce stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz wysokość stawki.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynosi 8,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

Ustalono niższą stawkę opłaty w wysokości 5,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie, bez wezwania, do 25 dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

 

Mieszkańcy nie będą musieli poszukiwać najatrakcyjniejszej oferty wywozu odpadów, ponieważ będzie to obowiązkiem Gminy, która zawrze umowę z wyłonioną w ramach przetargu firmą.

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych.

W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odpady z terenu nieruchomości będą usuwane nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.

Odpady selektywnie zebrane na terenie nieruchomości należy przekazywać przedsiębiorcy zgodnie z ustalonym harmonogramem lub usuwać w miarę potrzeby poprzez dostarczanie ich we własnym zakresie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, który zlokalizowany będzie na działkach stanowiących mienie gminy położonych opodal ulic Jaśminowej i Słonecznej w Tyszowcach.

 

Na czym polega nowy system:

1. Za właściwy odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odpowiedzialna jest Gmina, a nie jak dotychczas, firma odbierająca odpady.

2. Za wywóz i zagospodarowanie odpadów właściciele nieruchomości będą ponosić opłatę na rzecz gminy.

3. W zamian za opłatę gmina wybierze w drodze przetargu przedsiębiorcę, który opróżni pojemnik na odpady, a jego zawartość wywiezie i podda dalszemu zagospodarowaniu.

4. Właściciel nieruchomości do 30 kwietnia 2013 r. obowiązany jest złożyć do Burmistrza Tyszowiec deklarację, która będzie podstawą do naliczenia opłaty ponoszonej przez mieszkańców nieruchomości.

5. W przypadku niezłożenia deklaracji Burmistrz Tyszowiec w drodze decyzji samodzielnie określi opłatę jaką powinien ponosić właściciel nieruchomości.

6. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, tj. placówek handlowych, usługowych, podmiotów publicznych itp. zawierają umowy na wywóz odpadów na starych zasadach tj. umowy są indywidualnie zawierane z uprawnionym przedsiębiorcą prowadzącym działalność w tym zakresie na terenie gminy. 

7. Gmina zorganizuje selektywne zbieranie odpadów (papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji).

8. Właściciel nieruchomości obowiązany jest przestrzegać zasad zbierania tych odpadów, zgodnie z Regulaminem utrzymywania czystości i porządku na terenie Gminy Tyszowce.

9. Nowy system obejmuje wszystkich mieszkańców, zakłada się, że dzięki temu zwiększy się odbiór odpadów trafiających do instalacji odzysku, a także znikną nielegalnie wysypiska odpadów. Opłata za posegregowane odpady jest niższa niż za odpady zmieszane.

10. W sytuacji, kiedy dana nieruchomość obejmuje budynki wielolokalowe obowiązki właściciela przejmie zarząd nieruchomością wspólną.

11. Każdy mieszkaniec gminy będzie mógł nieodpłatnie oddać zebrane odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

14. Właściciel nieruchomości lub mieszkaniec posiadający dotychczas samodzielną umowę z firmą wywozową powinien pamiętać o wcześniejszym wypowiedzeniu tej umowy na dzień 1 lipca 2013 r.

 

Korzyści z wprowadzonych zmian:

  • Objęcie wywozem i segregacją odpadów wszystkich mieszkańców zamieszkałych na terenie gminy.
  • Możliwość oddawania odpadów problemowych do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
  • Zmniejszenie ilości dzikich wysypisk.
  • Nowoczesne zagospodarowanie odpadów komunalnych w regionalnych instalacjach przetwarzania odpadów.

 

Harmonogram wprowadzania zmian wynikających z ustawy:

  • od 1 stycznia 2013 r. - zaczynają obowiązywać nowe regulaminy utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.
  • do 31 marca 2013 r. - gminy zobowiązane są złożyć do Marszałka Województwa pierwsze sprawozdania o sposobie wywiązywania się z zadań nałożonych na gminę.
  • 1 lipca 2013 r. nowy system zaczyna funkcjonować - uchwały rad gmin wchodzą w życie, gminy zaczynają pobierać opłaty od właścicieli nieruchomości i w zamian zapewniają świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Do tego czasu muszą zostać rozstrzygnięte przetargi na odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości i muszą być podpisane umowy między gminą, a przedsiębiorcami.

Pliki do pobrania:

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

Uchwała Nr XXV/147/2012 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

 

Uchwała Nr XXV/148/2012 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

 

Uchwała Nr XXV/145/2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

Burmistrz Tyszowiec

mgr inż. Mariusz Zając