Pamiętajmy o ogrodach

Rozkład Jazdy Bus

Menu

 

 

 


Uchwały Rady Miejskiej - gospodarka odpadami PDF Drukuj Email

 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tyszowce

 

 

 

Dz. Urz. Woj. Lub. 2015.3264

Data ogłoszenia dziennika: 30.10.2015 r.

 

Uchwala Nr XI/72/2015

Rady Miejskiej

w Tyszowcach 

z dnia 30 września 2015 r.

 

w sprawie zmiany Regulaminu utrzymywania czystości i porządku na terenie Gminy Tyszowce

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) oraz po zaopiniowaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Lubelskim - Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1. W załączniku do Uchwały XXVIII/181/2013 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymywania czystości i porządku na terenie Gminy Tyszowce (Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2013 r. poz. 3117; Rozstrzygnięcie  nadzorcze Wojewody Lubelskiego – Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2013 r. poz. 3118) wprowadza się następujące zmiany:

 

  1. W  § 1 ust.2 otrzymują brzmienie:

 

„2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania, a odbierający odpady do selektywnego odbierania odpadów obejmujących:

1) odpady mokre tj. ulegające biodegradacji,

2) odpady tzw. suche w tym:

a) szkło,

b) papier i tektura,

c) tworzywa sztuczne i metal,

d) popiół.

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

4) odpady wielkogabarytowe,

5) zużyte opony,

6) przeterminowane leki i chemikalia oraz zużyte baterie i akumulatory,

7) odpady budowlane i rozbiórkowe,

8) pozostałe odpady po selektywnej zbiórce.”

 

2. § 5 otrzymuje brzmienie:

 

„§ 5. 1. W celu realizacji obowiązku utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Tyszowce stosować należy:

1) worki o pojemności co najmniej 35 litrów wykonane z folii polietylenowych LDPE lub HDPE o grubości dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów, uniemożliwiającej rozerwanie się worka,

2) pojemniki inne niż worki, o pojemności co najmniej 60 litrów, wykonane z metalu lub tworzywa sztucznego.

2. Pojemniki określone w ust. 1 przeznaczone do gromadzenia odpadów określonych w § 1 ust. 2 powinny być utrzymane w kolorze:

1) zielonym, w zakresie obejmującym pojemniki do gromadzenia szkła,

2) niebieskim, w zakresie obejmującym pojemniki do gromadzenia papieru i tektury,

3) żółtym, w zakresie obejmującym pojemniki do gromadzenia tworzyw sztucznych i metalu,

4) brązowym, w zakresie obejmującym pojemniki do gromadzenia komunalnych odpadów ulegających biodegradacji (mokre),

5) szarym lub czarnym, w zakresie obejmującym pojemniki do gromadzenia popiołu lub niesegregowanych odpadów (zmieszane) i pozostałości odpadów po selektywnej zbiórce. Każdy rodzaj z tych odpadów gromadzony winien być w oddzielnym pojemniku tj. popiół – oddzielny pojemnik,  niesegregowane odpady (zmieszane) – oddzielny pojemnik i pozostałości odpadów po selektywnej zbiórce – oddzielny pojemnik. 

 

3. Pojemniki, o których mowa w ust. 1 pkt 2, powinny posiadać konstrukcję umożliwiającą ich opróżnianie grzebieniowym, widłowym lub hakowym mechanizmem załadowczym pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów.

 

4. Na pojemnikach o których mowa w ust. 2, umieszcza się w widocznym miejscu na tle koloru dla danego rodzaju odpadu widoczny napis:

1) „SZKŁO” – w przypadku pojemnika na odpady określonego w ust. 2 pkt 1,

2) „PAPIER” – w przypadku pojemnika na odpady określonego w ust. 2 pkt 2,

3) „TWORZYWA SZTUCZNE I METAL” - w przypadku pojemnika na odpady określonego w ust. 2 pkt 3,

4) „ODPADY MOKRE” - w przypadku pojemnika na odpady określonego w ust. 2 pkt 4,

5) „POPIÓŁ” - w przypadku pojemnika na odpady określonego w ust. 2 pkt 5,

6) brak napisu oznacza „niesegregowane odpady (zmieszane)” lub „pozostałości odpadów po selektywnej zbiórce”.

5. Wielkość i ilość pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych powinna być dostosowana do indywidualnych potrzeb właścicielka nieruchomości.

 

6. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów ze szkła, powinny być opróżniane jeden raz na dwa miesiące.

 

7. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów z papieru i tektury, powinny być opróżniane jeden raz na dwa miesiące.

 

8. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów z tworzywa sztucznego i metalu, powinny być opróżniane jeden raz na dwa miesiące.

 

9.Pojemniki przeznaczone do zbierania popiołu, powinny być opróżniane:

1)         w okresie od 1 października do 30 kwietnia  jeden raz na miesiąc,

2)         w okresie od 1 maja do 30 września jeden raz na dwa miesiące.

 

10. Pojemniki przeznaczone do zbierania pozostałych odpadów po selektywnej zbiórce oraz niesegregowanych odpadów (zmieszanych), powinny być opróżniane jeden raz na miesiąc.”

 

3. § 8 otrzymuje brzmienie:

 

„§ 8. 1. Odbieranie odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości będzie prowadzone z częstotliwością:

 

1)     Zabudowa jednorodzinna:

a)     odpady mokre tj. ulegające biodegradacji (w okresie od kwietnia do października):

-   część miejska gminy - jeden raz na dwa tygodnie,

-   część wiejska gminy - jeden raz na miesiąc,

 

b)     odpady mokre tj. ulegające biodegradacji (w okresie od listopada do marca):

-   część miejska gminy - jeden raz na miesiąc,

-   część wiejska gminy - jeden raz na dwa miesiące,

 

c)      odpady tzw. suche, w tym szkło, papier i tektura oraz tworzywa sztuczne i metal zebrane selektywnie - jeden raz na dwa miesiące,

 

d)     popiół zebrany selektywnie, powinien być opróżniany:

-   w okresie od 1 października do 30 kwietnia  jeden raz na miesiąc,

-   w okresie od 1 maja do 30 września jeden raz na dwa miesiące,

 

e)     odpady suche tj. niesegregowane odpady (zmieszane), pozostałe odpady po selektywnej zbiórce:

  - część miejska gminy - w okresie od kwietnia do października - jeden raz na dwa tygodnie,

         - część miejska gminy  - w okresie od listopada do marca -  jeden raz na miesiąc,

         - część wiejska gminy - w okresie od kwietnia do października - jeden raz na miesiąc,

         - część wiejska gminy  - w okresie od listopada do marca -  jeden raz na miesiąc,

 

f)      odpady wielkogabarytowe, opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - jeden raz na dwa miesiące,

 

2)     Zabudowa wielolokalowa:

a)     odpady mokre tj. ulegające biodegradacji (w okresie od kwietnia do października):

-   część miejska gminy - jeden raz na tydzień,

-   część wiejska gminy - jeden raz na miesiąc,

 

b)     odpady mokre tj. ulegające biodegradacji (w okresie od listopada do marca):

-   część miejska gminy - jeden raz na miesiąc,

-   część wiejska gminy - jeden raz na dwa miesiące,

 

c)      odpady tzw. suche, w tym szkło, papier i tektura oraz tworzywa sztuczne i metal zebrane selektywnie - jeden raz na dwa miesiące,

 

d)     popiół zebrany selektywnie, powinien być opróżniany:

-   w okresie od 1 października do 30 kwietnia  jeden raz na miesiąc,

-   w okresie od 1 maja do 30 września jeden raz na dwa miesiące,

 

e)     odpady suche tj. niesegregowane odpady (zmieszane), pozostałe odpady po selektywnej zbiórce:

 - część miejska gminy - w okresie od kwietnia do października - jeden raz na tydzień,

 - część miejska gminy  - w okresie od listopada do marca -  jeden raz na miesiąc,

        - część wiejska gminy - w okresie od kwietnia do października - jeden raz na miesiąc,

        - część wiejska gminy  - w okresie od listopada do marca -  jeden raz na miesiąc,

 

f)      odpady wielkogabarytowe, opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - jeden raz na dwa miesiące,

2. W miarę potrzeby przekazywać osobiście do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych można:

a)     przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie, akumulatory,

b)     odpady budowlane i rozbiórkowe.”

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tyszowiec.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu  w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

 

 

Dz. Urz. Woj. Lub. 2015.3264

Data ogłoszenia dziennika: 30.10.2015 r.

 

 

Uchwala Nr XI/73/2015

Rady Miejskiej w Tyszowcach 

z dnia 30 września 2015 r.

 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) oraz po zaopiniowaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Lubelskim  - Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a w szczególności: ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

 

§ 2. 1. Określa się, że w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Tyszowce będzie odbierać od właścicieli nieruchomości następujące ilości odpadów komunalnych:

1)     odpady mokre tj. ulegające biodegradacji zebrane selektywnie na terenie nieruchomości, zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tyszowce – w każdej ilości;

2)     odpady tzw. suche w tym: szkło, papier i tektura, tworzywa sztuczne i metal, popiół, zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tyszowce – w każdej ilości;

3)     pozostałe odpady po selektywnej zbiórce oraz niesegregowane odpady (zmieszane) zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tyszowce – w każdej ilości;

4)zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony – w każdej ilości.

 1.  W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest uprawniony do samodzielnego dostarczania do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zebranych selektywnie na terenie nieruchomości: przeterminowanych leków, chemikalii, zużytych baterii i akumulatorów, odpadów budowlanych i rozbiórkowych zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tyszowce.

 

2.  Odpady powstałe na terenie nieruchomości, posegregowane niezgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tyszowce traktowane będą jako zmieszane odpady komunalne.

3. Odbiorowi podlegają odpady wymienione w ust. 1 pkt 4, wystawione przed posesję przy krawędzi jezdni.

 

§ 3. 1. Odbieranie odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości będzie prowadzone z częstotliwością:

 

1)     Zabudowa jednorodzinna:

a)    odpady mokre tj. ulegające biodegradacji (w okresie od kwietnia do października):

-   część miejska gminy - jeden raz na dwa tygodnie,

-   część wiejska gminy - jeden raz na miesiąc,

 

b)odpady mokre tj. ulegające biodegradacji (w okresie od listopada do marca):

-   część miejska gminy - jeden raz na miesiąc,

-   część wiejska gminy - jeden raz na dwa miesiące,

 

c)     odpady tzw. suche, w tym szkło, papier i tektura oraz tworzywa sztuczne i metal zebrane selektywnie - jeden raz na dwa miesiące,

 

d)    popiół zebrany selektywnie, powinien być odbierany:

-   w okresie od 1 października do 30 kwietnia - jeden raz na miesiąc,

-   w okresie od 1 maja do 30 września  - jeden raz na dwa miesiące,

 

e)     odpady suche tj. niesegregowane odpady (zmieszane), pozostałe odpady po selektywnej zbiórce:

- część miejska gminy - w okresie od kwietnia do października - jeden raz na dwa tygodnie,

-  część miejska gminy  - w okresie od listopada do marca -  jeden raz na miesiąc,

- część wiejska gminy - w okresie od kwietnia do października - jeden raz na miesiąc,

-  część wiejska gminy  - w okresie od listopada do marca -  jeden raz na miesiąc,

 

f)      odpady wielkogabarytowe, opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - jeden raz na dwa miesiące,

2)     Zabudowa wielolokalowa:

a)    odpady mokre tj. ulegające biodegradacji (w okresie od kwietnia do października):

-   część miejska gminy - jeden raz na tydzień,

-   część wiejska gminy - jeden raz na miesiąc,

 

b)odpady mokre tj. ulegające biodegradacji (w okresie od listopada do marca):

-   część miejska gminy - jeden raz na miesiąc,

-   część wiejska gminy - jeden raz na dwa miesiące,

 

c)     odpady tzw. suche, w tym szkło, papier i tektura oraz tworzywa sztuczne i metal zebrane selektywnie - jeden raz na dwa miesiące,

 

d)    popiół zebrany selektywnie, powinien być odbierany:

-   w okresie od 1 października do 30 kwietnia  jeden raz na miesiąc,

-   w okresie od 1 maja do 30 września jeden raz na dwa miesiące,

 

e)     odpady suche tj. niesegregowane odpady (zmieszane), pozostałe odpady po selektywnej zbiórce:

 - część miejska gminy - w okresie od kwietnia do października - jeden raz na tydzień,

 - część miejska gminy  - w okresie od listopada do marca -  jeden raz na miesiąc,

 - część wiejska gminy - w okresie od kwietnia do października - jeden raz na miesiąc,

 - część wiejska gminy  - w okresie od listopada do marca -  jeden raz na miesiąc,

 

f)      odpady wielkogabarytowe, opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - jeden raz na dwa miesiące.

 

2. W miarę potrzeby przekazywać osobiście do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych można:

a)    przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie, akumulatory,

b)    odpady budowlane i rozbiórkowe.

 

3. Częstotliwość odbioru odpadów z terenu nieruchomości ma gwarantować nieprzepełnianie się worków lub pojemników.

 

4. Właściciele nieruchomości mogą zgłaszać przypadki  niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne w formie pisemnej (za pośrednictwem pisma tradycyjnego lub przesyłki elektronicznej) lub telefonicznej.

 

5. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 4 powinno zostać dokonane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 bieżących dni, od dnia zaistnienia sytuacji niewłaściwego świadczenia usług.

§ 4. 1. Wyznacza się lokalizację Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwanego dalej „PSZOK” na terenie należącym do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Tyszowcach przy ulicy Wielkiej 62.

 

2.Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne zobowiązany jest do utworzenia i obsługi PSZOK.

 

3. PSZOK świadczy usługi zgodnie z następującymi zasadami:

1)     przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne;

2)     przyjęcia dokonuje się po sprawdzeniu zawartości dostarczonych odpadów, ich zgodności z wykazem przyjmowanych aktualnie odpadów, ich czystości, składu, zabezpieczenia, itp.;

3)     PSZOK przyjmuje odpady od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00;

4)     PSZOK przyjmuje odpady bezpłatnie tylko od mieszkańców Gminy Tyszowce, powstałych wyłącznie na terenie nieruchomości zamieszkałych.

 

4.Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych może odmówić przyjęcia odpadów selektywnie zebranych, jeżeli ich skład i ilość wskazują na to, że nie należą one do grupy odpadów komunalnych lub pochodzą z nieruchomości niezamieszkałych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tyszowiec.

§ 6. Tracą moc: Uchwała Nr XXV/148/2012 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2013 r. poz. 161) oraz Uchwała Nr XXX/192/2013 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 30 lipca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów(Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2013 r. poz. 3814).

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu  w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

 

JAK SEGREGOWAĆ ODPADY - KRÓTKI PRZEWODNIK

 

Do brązowego pojemnika (worka)  - odpady ulegające biodegradacji (mokre)

  • WYRZUCAMY: resztki warzyw i owoców; skorupki jaj; fusy od kawy i herbaty; chwasty; ściółkę małych zwierząt domowych; zawartość worków z odkurzacza; resztki jedzenia; papier po kanapce, niezjedzoną kanapkę; ogryzki; papier po wędlinie.
  • NIE WYRZUCAMY: nabiału; tłuszczu; resztek mięsa i ryb; odchodów psów i kotów; niedopałków papierosów; ; pieluch; podpasek.

 

Do zielonego pojemnika (worka)

  • WYRZUCAMY: butelki i słoiki szklane po napojach i żywności; butelki po napojach alkoholowych; szklane butelki po sokach; szklane opakowania po kosmetykach. 
  • NIE WYRZUCAMY: porcelany i ceramiki; doniczek; żarówek; lamp neonowych; fluorescencyjnych i rtęciowych; reflektorów; szkła stołowego; okularowego; żaroodpornego; ekranów i lamp telewizyjnych; luster; szyb samochodowych i okiennych.

 

 

Do żółtego pojemnika (worka)

  • WYRZUCAMY: zgniecione i zakręcone puste plastikowe butelki po napojach; plastikowe zakrętki; puste i czyste plastikowe opakowania i pojemniki np. po środkach czystości, kosmetykach oraz artykułach spożywczych. Puszki  po napojach i konserwach.
  • ·         NIE WYRZUCAMY: zabawek; naczyń i sztućców plastikowych; butelek i opakowań po olejach, smarach i płynach chłodniczych; opakowania po środkach chwasto i owadobójczych.

 

Do niebieskiego pojemnika (worka)

  • WYRZUCAMY: gazety; książki; katalogi; zeszyty; prospekty; papierowe torby i worki; papier (szkolny, biurowy); kartony i tekturę oraz zrobione z nich opakowania.
  • ·         NIE WYRZUCAMY: tłustego i zabrudzonego papieru; kalki; papieru termicznego i faksowego; tapet; odpadów higienicznych (np. wacików, podpasek, pieluch); opakowań z jakąkolwiek zawartością.

 

 

Do szarego lub czarnego pojemnika (worka)

  • WYRZUCAMY: popiół lub niesegregowane odpady (zmieszane) i pozostałości odpadów po selektywnej zbiórce.

 

Każdy rodzaj z tych odpadów gromadzony winien być w oddzielnym pojemniku tj. popiół – oddzielny pojemnik,  niesegregowane odpady (zmieszane) – oddzielny pojemnik i pozostałości odpadów po selektywnej zbiórce – oddzielny pojemnik. 

 

 

Na pojemnikach o których mowa w ust. 2, umieszcza się w widocznym miejscu na tle koloru dla danego rodzaju odpadu widoczny napis:

 

1) „SZKŁO”

2) „PAPIER”

3) „TWORZYWA SZTUCZNE I METAL”

4) „ODPADY MOKRE”

5) „POPIÓŁ”

6) brak napisu oznacza „niesegregowane odpady (zmieszane)” lub „pozostałości odpadów po selektywnej zbiórce”.

 

 

X/58/2015

 

2015-09-01

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Tyszowce

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Dz. Urz. Woj. Lub.

2015.2864

Data ogłoszenia dziennika:

18.09.2015 r.

Jednolity identyfikator:

http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/WDU_L/2015/2864/akt.pdf

 

 

Traci moc uchwała Nr XXIII/134/2012

X/59/2015

 

2015-09-01

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

 

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Dz. Urz. Woj. Lub.

2015.2862

Data ogłoszenia dziennika:

17.09.2015 r.

Jednolity identyfikator:

http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/WDU_L/2015/2862/akt.pdf

 

Traci moc Uchwala Nr XXV/145/2012

X/60/2015

 

2015-09-01

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Dz. Urz. Woj. Lub.

2015.2865

Data ogłoszenia dziennika:

18.09.2015 r.

Jednolity identyfikator:

http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/WDU_L/2015/2865/akt.pdf

Traci moc Uchwala Nr XXV/143/2012

X/61/2015

 

2015-09-01

w sprawie nieodbierania odpadów komunalnych z nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości zamieszkałe, a w części nieruchomości niezamieszkałe przez mieszkańców

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Dz. Urz. Woj. Lub.

2015.2866

Data ogłoszenia dziennika:

18.09.2015 r.

Jednolity identyfikator:

http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/WDU_L/2015/2866/akt.pdf

X/62/2015

 

2015-09-01

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Dz. Urz. Woj. Lub.

2015.2867

Data ogłoszenia dziennika:

18.09.2015 r.

Jednolity identyfikator:

http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/WDU_L/2015/2867/akt.pdf

 

 

https://umtyszowce.bip.lubelskie.pl/index.php?id=60&p1=szczegoly&p2=988329 

 

Tracą moc: Uchwała Nr XXV/147/2012

oraz

Uchwała Nr XXX/191/2013

 

X/63/2015

 

2015-09-01

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Dz. Urz. Woj. Lub.

2015.2863

Data ogłoszenia dziennika:

17.09.2015 r.

Jednolity identyfikator:

http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/WDU_L/2015/2863/akt.pdf

Traci moc Uchwała Nr XXV/146/2012