Pamiętajmy o ogrodach

Rozkład Jazdy Bus

Menu

 

 

 


Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę gruntów we wsi Mikulin PDF Drukuj Email
Wiadomości - Wiadomości Ogłoszenia

Tyszowce, dnia 20.04.2015r.

 

BURMISTRZ   TYSZOWIEC 

 

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Tyszowce oznaczonej

nr działki 410 o powierzchni 0.50 ha położonej w Mikulinie przeznaczonej do użytkowania rolniczego.

 

Cena wywoławcza –  5.00 q pszenicy

wadium                   -  200.00 zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu  21 maja 2015 roku o godzinie 1100  w  budynku Urzędu Miejskiego w Tyszowcach.

Przystępujący do przetargu winni dokonać wpłaty wadium w pieniądzu w wysokości 200.00 zł, na konto Urzędu Miejskiego w Tyszowcach

w Banku Spółdzielczym w Łaszczowie nr 53 9620 0005 0000 8774 2000 0350 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Tyszowcach w takim terminie,

aby najpóźniej w dniu 15 maja 2015 roku  wymagana kwota znajdowała się na koncie Urzędu pod rygorem nie dopuszczenia do udziału w przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. Ponadto osoby inne niż osoby  fizyczne 

zobowiązane są posiadać oryginał i kserokopię odpisu z KRS lub zaświadczenia  o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

W przypadku reprezentowania oferenta przez pełnomocnika, pełnomocnik powinien posiadać pełnomocnictwo notarialne.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 5.00 q pszenicy rocznie natomiast czynsz dzierżawny liczony będzie po cenie

pszenicy obowiązującej w dniu 31 sierpnia każdego roku obowiązywania umowy dzierżawy. 

Osoba, która wygra przetarg jest zobowiązana do podpisania umowy najmu z Burmistrzem Tyszowiec na okres 3 lat, najpóźniej

29 maja 2015 roku pod rygorem utraty wadium.

Wpłacone wadium przez oferenta, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, zaś pozostałym

uczestnikom zostanie zwrócone najpóźniej 3 dni po jego zakończeniu. 

 Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Tyszowcach w godz. 730 – 1530 ,

tel ( 084)  66-12-135 lub na stronie internetowej Urzędu - www.tyszowce.pl i w BIP na stronie http://umtyszowce.bip.lubelskie.pl

Burmistrz Tyszowiec

/-/ mgr inż. Mariusz Zając