Pamiętajmy o ogrodach

Rozkład Jazdy Bus

Menu

 

 

 


PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG 20013/2014 PDF Drukuj Email
Wiadomości - Wiadomości Ogólne

Tyszowce 15.12.2013 r.

 

PLAN  ZIMOWEGO  UTRZYMANIA DRÓG

20013/2014

 Głównym celem organizacji zimowego utrzymania dróg gminnych jest zapewnienie przejezdności oraz bezpieczeństwa w warunkach zimowych na drogach będących pod zarządem gminy Tyszowce.

 

      W pierwszej kolejności zimowemu utrzymaniu dróg gminnych podlegają publiczne drogi gminne (posiadające przypisany sześciocyfrowy numer ewidencyjny) i ulice położone w ciągach tych dróg oraz dojazdy do obiektów oświatowych i samorządowych, ośrodków zdrowia, szkół itp. Drogi te podlegają utrzymaniu w IV standardzie podczas małych opadów śniegu, który zobowiązuje wykonawcę do odśnieżania jezdni na całej szerokości i posypywania na odcinkach decydujących o możliwościach ruchu. Podczas  dużych  opadów utrzymanie zostanie zachowane w V lub. VI standardzie. Tym standardem objętych zostało 70,4 km dróg na terenie gminy Tyszowce.

 

      W drugiej kolejności uwzględnione zostały drogi dojazdowe do przysiółków, główne ulice w danej miejscowości oraz ciągi komunikacyjne stanowiące dojazd do większych skupisk zabudowań. Drogi te zostały objęte V i VI standardem utrzymania zimowego podczas dużych i intensywnych opadów, oznacza to, że dopuszcza się odśnieżanie jednego pasa ruchu z wykonaniem mijanek oraz występowanie śniegu luźnego, zajeżdżonego i naboju śnieżnego. Są to przede wszystkim drogi o nawierzchni twardej ulepszonej oraz (wyjątkowo) utwardzone kruszywem, Łącznie objętych tymi standardami utrzymania zostało 9,1 km dróg.

 

      W planie zimowego utrzymania uwzględniono również ok. 2,3 km dróg w charakterze interwencyjnego odśnieżania, w zależności od potrzeb i możliwości technologicznych. Oprócz dróg Gmina Tyszowce jest zobowiązana do odśnieżania chodników nie przylegających do posesji prywatnych, przejść dla pieszych, przystanków, zatok autobusowych itp.

      Zimowym utrzymaniem objęto drogi o nawierzchni twardej ulepszonej oraz drogi o nawierzchni gruntowej - główne ciągi łączące poszczególne miejscowości gminy.

Zaplanowano:
1)    odśnieżanie wyznaczonych dróg na całej szerokości w miarę możliwości
2)    zwalczanie śliskości zimowej poprzez posypywanie jezdni mieszaniną chlorku sodu i piasku, generalnie 10 %, 
- w miejscach niebezpiecznych dla przyjętego standardu,
- na całej długości w przypadkach występowania silnej gołoledzi tj. opady
   marznącej mżawki na polecenie Burmistrza.   
  
Do zimowego utrzymania dróg (odśnieżanie i zwalczanie śliskości) wyznaczono trzy rejony:

          Rejon I – Sołectwa: Tyszowce miasto, Mikulin, Zamłynie, klątwy Kol. Czartowiec, Czartowiec, Soból, Czartowczyk, Przewale, Niedźwiedzia Góra, Marysin, Wojciechówka, Podbór
Odśnieżanie dróg w miejscowości Lipowiec odbywać się będzie na życzenie sołtysa lub mieszkańców.
Zimowe utrzymanie dróg w tym rejonie wykonywane będzie samochodem Kamaz wyposażonym w pług średni boczny lub, czołowy średni będący na wyposażeniu Gminy obsługiwany przez Michała Kuropatnickiego. ( tel. 503908045 )

           Rejon II – Sołectwa: Perespa, Rudka, Czermno, Wakijów, Kazimierówka. Zimowe utrzymanie dróg w tym rejonie wykonywane będzie samochodem Star 66 wyposażonym w pług średni boczny będący na wyposażeniu OSP w Perespie obsługiwany przez Bogusława Wybranowskiego (tel 502241829)

           Rejon III - odśnieżanie i posypywanie placów (posypywane będą mieszankami i czystymi materiałami uszorstniającymi) , chodników, dróg dojazdowych, dróg bocznych w Tyszowcach, Klątwach, Podborze wykonywane będzie ciągnikiem C-360 obsługiwanym przez Henryka Sochana ( tel. 608576136 ) Wykonywanie zadania tym sprzętem odbywać się będzie w przypadku niewielkich opadów śniegu. W przypadku obfitych opadów zakres wykonywany będzie samochodem Kamaz w miejscach gdzie to możliwe dla  pojazdu o tych gabarytach.

      Drogi nie objęte planem, to drogi wewn. gminne o znikomym znaczeniu komunikacyjnym oraz nie zamknięte ciągi drogowe, po których nie odbywa się regularna komunikacja oraz nie prowadzą do zabudowań zamieszkałych.

Standardy

Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu.

Dopuszczalne odstępstwa od standardu

Po ustaniu opadów śniegu

Od stwierdzenia wystąpienia zjawiska

IV

małe opady śniegu

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości.
Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.

- luźny – do 12 godz.
- zajeżdżony – występuje
- języki śniegowe – występują
- zaspy – do 24 godz.
Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.

W miejscach wyznaczonych:
- gołoledź – 24 godz.
- śliskość pośniegowa – 24 godz.
- lodowica – 24 godz.

V

duże opady śniegu

 

Jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek
Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.

- luźny – do 24 godz.
- zajeżdżony – występuje
- nabój śnieżny – występuje
- zaspy – do 36 godz.
Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 36 godz.

W miejscach wyznaczonych:
- gołoledź – 24 godz.
- śliskość pośniegowa – występuje

VI

intensywne opady śniegu zamiecie zawieje śnieżne

Jezdnia zaśnieżona.
Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb.
Jezdnia posypana po odśnieżaniu w miejscach wyznaczonych przez zarząd drogi.

- luźny – do 24 godz.
- zajeżdżony – występuje
- nabój śnieżny – występuje
- zaspy – do 48 godz.
Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 48 godz.

W miejscach wyznaczonych:
- wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżaniu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standardy zimowego utrzymania dróg opracowano na podstawie zarządzenia Nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  z dnia 25.10.1994r. (Dz. Urz. MT i GM Nr 10 z dnia 26.10.94 r.) w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych.

Koordynatorem zadań związanych z utrzymaniem dróg gminnych – Mirosław  Podgórski, Urząd Miejski w Tyszowcach, pokój nr 5, tel. 084 6612134, 084 6619302,  883165884

W przypadku wystąpienia bardzo intensywnych opadów śniegu, połączonych z zawiejami i zamieciami śnieżnymi tzw. „klęska żywiołowa”, mogą zdarzyć się odstępstwa od przyjętych standardów zimowego utrzymania dróg.

 

      W standardzie VI prowadzone będzie interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jezdnia będzie posypywana mieszanką piaskowo-solną, po odśnieżeniu w miejscach wyznaczonych przez Burmistrza Tyszowiec. Dopuszcza się występowanie zajeżdżonego śniegu, zasp, naboju śniegowego. Przerwy w komunikacji mogą trwać do 48 godzin.

Przy intensywnych i długotrwałych opadach śniegu i silnych wiatrach powodujących zawieje i zamiecie śnieżne, służby drogowe w pierwszej kolejności skoncentrują swoje działania na zapewnieniu przejezdności dróg zaliczonych do IV standardu, a następnie w miarę możliwości zapewnią sprzęt do pracy przy zimowym utrzymaniu dróg na drogi standardu V i VI.

      W przypadku opisanym wyżej w miarę potrzeb zatrudniany będzie sprzęt rolników zamieszkałych w poszczególnych sołectwach za odpłatnością. Ponadto przewiduje się współpracę z zarządcami dróg wyższych kategorii, Zarządem Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lub, oraz Rejonem Dróg Wojewódzkich w Hrubieszowie.

         W przypadkach gdy sprzęt będący w dyspozycji Gminy lub na jej terenie jest nie wystarczający, wynajmowany będzie sprzęt specjalistyczny zgodnie z wewnętrznymi procedurami udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 14000 Euro 

Koordynatorem zadań związanych z utrzymaniem dróg gminnych – Mirosław  Podgórski, Urząd Miejski w Tyszowcach, pokój nr 5, tel. 084 6612134, 084 6619302,  883165884

 W przypadku wystąpienia bardzo intensywnych opadów śniegu, połączonych z zawiejami i zamieciami śnieżnymi tzw. „klęska żywiołowa”, mogą zdarzyć się odstępstwa od przyjętych standardów zimowego utrzymania dróg.

 W standardzie VI prowadzone będzie interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jezdnia będzie posypywana mieszanką piaskowo-solną, po odśnieżeniu w miejscach wyznaczonych przez Burmistrza Tyszowiec. Dopuszcza się występowanie zajeżdżonego śniegu, zasp, naboju śniegowego. Przerwy w komunikacji mogą trwać do 48 godzin.

Przy intensywnych i długotrwałych opadach śniegu i silnych wiatrach powodujących zawieje i zamiecie śnieżne, służby drogowe w pierwszej kolejności skoncentrują swoje działania na zapewnieniu przejezdności dróg zaliczonych do IV standardu, a następnie w miarę możliwości zapewnią sprzęt do pracy przy zimowym utrzymaniu dróg na drogi standardu V i VI.

W przypadku opisanym wyżej w miarę potrzeb zatrudniany będzie sprzęt rolników zamieszkałych w poszczególnych sołectwach za odpłatnością. Ponadto przewiduje się współpracę z zarządcami dróg wyższych kategorii, Zarządem Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lub, oraz Rejonem Dróg Wojewódzkich w Hrubieszowie.

W przypadkach gdy sprzęt będący w dyspozycji Gminy lub na jej terenie jest nie wystarczający, wynajmowany będzie sprzęt specjalistyczny zgodnie z wewnętrznymi procedurami udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 14000 Euro

Wykaz dróg gminnych - http://www.tyszowce.pl/pliki/wykaz_drog.pdf

Zatwierdzam

Burmistrz Tyszowiec

/-/ mgr inż. Mariusz Zając