Pamiętajmy o ogrodach

Rozkład Jazdy Bus

Menu

 

 

 


Ogłoszenie PDF Drukuj Email
Wiadomości - Wiadomości Ogłoszenia

BURMISTRZ   TYSZOWIEC

 ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych ( działki budowlane ) stanowiących własność Gminy Tyszowce położonych w Tyszowcach przy ul. Słonecznej w bezpośrednim sąsiedztwie osiedla mieszkaniowego przed Domem Pomocy Społecznej w Tyszowcach, przy drodze o nawierzchni bitumicznej, w odległości około 200 m od ulicy Wielkiej – asfaltowej drogi wojewódzkiej Tomaszów Lub - Hrubieszów oznaczonych nr działek:

1/ nr 2197/22 o powierzchni  0.1044 ha, Cena wywoławcza –  32.610,00 zł,  wadium –3.300,00 zł

2/ nr 2197/23 o powierzchni 0.0901 ha, Cena wywoławcza –  31.170,00 zł,  wadium –3.200,00 zł

3/ nr 2197/24 o powierzchni 0.0897 ha, Cena wywoławcza –  31.300,00 zł,   wadium – 3 200,00 zł

4/ nr 2197/25 o powierzchni 0.0897 ha, Cena wywoławcza –  31.300,00 zł,   wadium – 3 200,00 zł

5/ nr 2197/26 o powierzchni 0.0898 ha, Cena wywoławcza –  31.330,00 zł,   wadium – 3 200,00 zł

6/ nr 2197/27 o powierzchni 0.0897 ha, Cena wywoławcza – 31.300,00 zł,    wadium – 3 200,00 zł

7/ nr 2197/28 o powierzchni 0.0897 ha, Cena wywoławcza – 31.300,00 zł,   wadium –  3 200,00 zł

8/ nr 2197/29 o powierzchni 0.0898 ha,  Cena wywoławcza – 31.330,00 zł,  wadium –  3 200,00 zł

9/ nr 2197/30 o powierzchni 0.0922 ha,  Cena wywoławcza –  32.090,00 zł,  wadium – 3 300,00 zł

10/nr 2197/31 o powierzchni 0.0900 ha, Cena wywoławcza – 31.390,00 zł,   wadium –  3 200,00 zł

wpisanych do księgi wieczystej KW ZA1T/00066026/0

 Zgodnie ze Studium  uwarunkowań i warunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Tyszowce z dnia 2 lipca 2002 roku w/w nieruchomości położone są w strefie ekologicznej Natura 2000 Ostoja Tyszowiecka z możliwością realizacji zabudowy usługowo – mieszkaniowej. Dla omawianego terenu brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Pierwszy przetarg ogłoszony na dzień 25 października 2013 roku zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na brak oferentów.

Nieruchomości nie są obciążone żadnymi prawami, długami ani roszczeniami osób trzecich oraz hipotekami przymusowymi.

Przetarg odbędzie się w dniu 11 marca 2014 roku o godz. 11oo  w sali narad budynku Urzędu Miejskiego w Tyszowcach  przy ulicy 3 Maja 8.

Wadium w wysokości podanej wyżej należy wpłacić w pieniądzu odrębnie na każdą działkę z podaniem  jej numeru najpóźniej do dnia 6 marca 2014 roku w kasie Urzędu Miejskiego w Tyszowcach lub na konto Urzędu Miejskiego  nr 17 9620 0005 0000 8774 2003 0001 w Banku Spółdzielczym w Łaszczowie.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz oryginału dowodu wpłaty wadium. Ponadto osoby inne niż osoby  fizyczne  zobowiązane są posiadać oryginał i kserokopię odpisu z KRS lub zaświadczenia  o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

W przypadku reprezentowania oferenta przez pełnomocnika, pełnomocnik powinien posiadać pełnomocnictwo notarialne.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Przeniesienie własności nieruchomości nastąpi w formie aktu notarialnego. Nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.

Uczestnikowi przetargu, który przetarg wygrał i nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym terminie do zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Tyszowcach, w godz. 730   -  1530,  tel. 084 66 12 135  lub na stronie internetowej Urzędu  - www.tyszowce.pl  i w BIP  na stronie www.bip.tyszowce.pl

Burmistrz Tyszowiec

mgr inż. Mariusz Zając