Pamiętajmy o ogrodach

Rozkład Jazdy Bus

Menu

 

 

 


Ogłoszenie PDF Drukuj Email
Wiadomości - Wiadomości Ogłoszenia

BURMISTRZ   TYSZOWIEC

 Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Tyszowce oznaczonej nr działki 2198 o powierzchni 9391 m2  położonej w mieście Tyszowce po lewej stronie drogi wojewódzkiej nr 850 Alojzów - Tomaszów Lub. w strefie ekologicznej jako tereny składów i baz. Są to tereny zainwestowane i typowane do zainwestowania. Dla omawianego terenu brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Nieruchomość stanowi część utwardzonego placu składowego byłego punktu skupu buraków.

Pierwszy przetarg ogłoszony na dzień 20 listopada 2013 roku zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na brak oferentów.

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami, długami ani roszczeniami osób trzecich oraz hipotekami przymusowymi.

Cena wywoławcza –  508.960,00 zł,

wadium – 50.896,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2014 roku o godz. 13oo  w budynku Urzędu Miejskiego w Tyszowcach  przy ulicy 3 Maja 8.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić w pieniądzu  najpóźniej do dnia 7 kwietnia 2014 roku na konto Urzędu Miejskiego  nr 17 9620 0005 0000 8774 2003 0001 w Banku Spółdzielczym w Łaszczowie.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz oryginału dowodu wpłaty wadium. Ponadto osoby inne niż osoby  fizyczne  zobowiązane są posiadać oryginał i kserokopię odpisu z KRS lub zaświadczenia  o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

W przypadku reprezentowania oferenta przez pełnomocnika, pełnomocnik powinien posiadać pełnomocnictwo notarialne.

Osobie, która przetarg wygrała i nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym terminie do zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Tyszowcach, w godz. 730   -  1530,  tel. 084 66 12 135  lub na stronie internetowej Urzędu  - www.tyszowce.pl  i w BIP  na stronie www.bip.tyszowce.pl

Burmistrz Tyszowiec

mgr inż. Mariusz Zając