Pamiętajmy o ogrodach

Rozkład Jazdy Bus

Menu

 

 

 


OGŁOSZENIE PDF Drukuj Email
Konkursy - Oświata

OGŁOSZENIE

 Na podstawie  art.13 w związku z art. 11 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm)

 BURMISTRZ TYSZOWIEC

 ogłasza

otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu promocji w 2014 roku.

 

I.  Nazwa zadania

Realizacja zadania  pn.  „Swojskie smaki na obszarze Gotanii”  w ramach zadania:

1. Impreza promocyjno - kulturalna

2. warsztaty kulinarne

 

2.Wysokość środków  publicznych przeznaczonych na realizację ww. zadań wynosi 5 548,00 ( słownie zł: pięć tysięcy pięćset czterdzieści osiem złotych zero groszy).

1)     Promocja Gminy Tyszowce na obszarze Gotanii     - 5 548,00 zł.

II.  Zasady przyznawania dotacji:

1.Rozpoczęcie realizacji zadania przez organizację pozarządową lub podmiot, o którym mowa w art.3 ust.3 ustawy i przyznanie  dotacji nastąpi :

2.po rozpatrzeniu ofert, które odpowiadać będą warunkom określonym w ustawie i niniejszym ogłoszeniu,

3. po zawarciu umowy  o wykonanie zadania ,zgodnie z ramowym wzorem określonym przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.( Dz. U. z 2011r. Nr 6 , poz. 25 ).

4.W przypadku konieczności przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, warunkiem zawarcia umowy  jest korekta kosztorysu.

5. Burmistrz Tyszowiec lub osoba przez niego upoważniona ma prawo kontroli i oceny realizacji zleconego zadania, zgodnie z art.17 ustawy.

III. Termin i warunki realizacji zadania :

1.Zadanie powinno być realizowane w okresie od dnia 03 kwietnia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

2. Realizatorzy zadania powinni legitymować się posiadaniem odpowiednich kwalifikacji.

3. Wykonujący zadanie mają obowiązek składać sprawozdania , których mowa w art.18 ustawy.

IV.  Termin  składania ofert:

 1. Termin składania ofert upływa 02 kwietnia 2014 r.(środa) o godz. 1300- decyduje data wpływu.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02 kwietnia 2014 r. o godz. 1430. Konkurs ma charakter jawny.
 3. Oferty powinny być składane na drukach, wg wzoru stanowiącego załącznik  do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania .
 4. Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tyszowcach ul.3 Maja 8 , Kancelaria pokój nr 1.
 5. Oferta powinna być kompletna i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania, jeśli któreś pytanie nie dotyczy wnioskodawcy , należy wpisać „nie dotyczy”.
 6. Do oferty należy dołączyć aktualny statut podmiotu oraz załączniki , o których mowa w formularzu oferty , potwierdzone za zgodność z oryginałem przez oferenta.
 7. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod nr tel. 84 6612132 , 84 6612121 wew. 32 lub w  Urzędzie Miejskim  pokój nr 11.
 8. Rozpatrzeniu podlegają tylko oferty kompletne i złożone w terminie.

V.  Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie przekraczającym 7 dni roboczych od upływu terminu składania ofert.

 1. Oferty są opiniowane przez komisję konkursową działającą na zasadach określonych w Załączniku do Uchwały Rady Miejskiej  Nr XXXIV/224/2013 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Tyszowce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2014 rok
 2. Decyzję o wyborze podmiotu ,który uzyska dotację podejmuje Burmistrz Tyszowiec, po zapoznaniu się z  protokołem wraz z oceną ofert.
 3. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tyszowcach, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Tyszowcach http://www.tyszowce.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu : www.bip.lublin.pl/tyszowce.
 4. Przy rozpatrzeniu ofert będą brane pod uwagę kryteria oceny, o których mowa w art.15 ust. 1 ustawy , w tym w szczególności :

-     ocena możliwości realizacji zadania przez Oferenta,

-     ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania ,w szczególności w stosunku do zakresu rzeczowego zadania,

-     zadeklarowany udział środków finansowych własnych ,albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,

-     wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,

-     ocena dotychczasowej współpracy z ubiegającym się o wsparcie , jego dokonania i rezultaty, doświadczenie organizacyjne ,zasoby kadrowe i rzeczowe wpływające na wykonanie zadania,

-     złożenie sprawozdania finansowego za rok ubiegły.

6. Komisja może uzależnić ocenę merytoryczną Oferty od złożenia przez Oferenta w określonym przez Komisję terminie dodatkowych informacji lub dokumentów pomocnych w ocenie i potwierdzających , iż podmiot dane zadanie wykona zgodnie z założeniami niniejszego konkursu.

VI. Informacje dotyczące realizacji zadania publicznego.

W roku 2014 na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu promocji w Gminie Tyszowce przeznaczono kwotę 5.548,00zł, ( słownie zł: pięć tysięcy pięćset czterdzieści osiem złotych zero groszy).

 

OFERTY ZŁOŻONE PO TERMINIE NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.