Pamiętajmy o ogrodach

Rozkład Jazdy Bus

Menu

 

 

 


Ogłoszenie PDF Drukuj Email
Wiadomości - Wiadomości Ogłoszenia

BURMISTRZ   TYSZOWIEC 

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tyszowce zabudowanej parterowym murowanym budynkiem oznaczonej nr działki 345/3 o powierzchni 0.32 ha położonej w centralnej części miejscowości Klątwy 

przy asfaltowej drodze powiatowej Tyszowce – Czartowczyk w terenach zabudowy zagrodowej.

Dla omawianego terenu brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Nieruchomość gruntowa nie jest obciążona żadnymi długami oraz hipotekami przymusowymi.

Cena wywoławcza –  60.000,00 zł

wadium              -   6.000,00 zł

Przetarg odbędzie  się  w dniu  29 kwietnia 2014 roku o godzinie 12oo  w  budynku Urzędu Miejskiego w Tyszowcach przy ulicy 3 Maja 8.

Przystępujący do przetargu winni dokonać wpłaty wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Urzędu Miejskiego w Tyszowcach w Banku Spółdzielczym w Łaszczowie nr 17 9620 0005 0000 8774 2003 0001 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Tyszowcach w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 25 kwietnia 2014 roku wymagana kwota znajdowała się na koncie Urzędu pod rygorem nie dopuszczenia do udziału w przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. Ponadto osoby inne niż osoby  fizyczne  zobowiązane są posiadać oryginał i kserokopię odpisu z KRS lub zaświadczenia  o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

W przypadku reprezentowania oferenta przez pełnomocnika, pełnomocnik powinien posiadać pełnomocnictwo notarialne.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości zaś pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Przeniesienie własności nieruchomości nastąpi w formie aktu notarialnego.

 

Osobie, która przetarg wygrała i nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym terminie do zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Tyszowcach, w godz. 730   -  1530,  tel. 084 66 12 135  lub na stronie internetowej Urzędu  - http://www.tyszowce.pl  i w BIP  na stronie http://umtyszowce.bip.lubelskie.pl