Pamiętajmy o ogrodach

Rozkład Jazdy Bus

Menu

 

 

 


Ogłoszenie PDF Drukuj Email
Wiadomości - Wiadomości Ogłoszenia

BURMISTRZ    TYSZOWIEC 

Ogłasza  w dniu 24 kwietnia 2014 roku przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej położonej w strefie ekologicznej Natura 2000 – Ostoja Tyszowiecka   o powierzchni ogólnej  96.4820 ha na okres 3 lat  położonych w mieście Tyszowce  po lewej stronie  drogi wojewódzkiej nr 850 Tyszowce  - Alojzów w odległości około 45 km od przejść granicznych Hrebenne i Zosin  składającej się z działek:

Nr 666/2      -      o powierzchni     5.3934 ha

Nr 666/21    -      o powierzchni   23.4713 ha

Nr 666/19    -      o powierzchni     4.7259  ha

Nr 664/1      -      o powierzchni     1.7204 ha

Nr 666/17    -      o powierzchni     2.5151 ha

Nr 664/2      -      o powierzchni     1.5573 ha

Nr 664/3      -      o powierzchni   57.0986 ha

Ogółem               96.4820 ha

z przeznaczeniem wyłącznie do użytkowania rolniczego.

Cena wywoławcza - 64.000,00 zł

Wadium                 -   6.400,00 zł  /sześć tysięcy czterysta złotych/

Przetarg odbędzie  się  w dniu  24 kwietnia  2014 roku o godzinie 13oo 

w  budynku Urzędu Miejskiego w Tyszowcach.

Przystępujący do przetargu winni dokonać wpłaty wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Urzędu Miejskiego w Tyszowcach w Banku Spółdzielczym w Łaszczowie nr 17 9620 0005 0000 8774 2003 0001 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Tyszowcach w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 18 kwietnia 2014 roku  wymagana kwota znajdowała się na koncie Urzędu pod rygorem nie dopuszczenia do udziału w przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. Ponadto osoby inne niż osoby  fizyczne  zobowiązane są posiadać oryginał i kserokopię odpisu z KRS lub zaświadczenia  o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

W przypadku reprezentowania oferenta przez pełnomocnika, pełnomocnik powinien posiadać pełnomocnictwo notarialne.

Umowa dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą wygasa z dniem 30 kwietnia 2014 roku. W związku z tym osoba, która wygra przetarg jest zobowiązana do podpisania umowy dzierżawy z Burmistrzem Tyszowiec na okres 3 lat, w dniu 2 maja 2014 roku pod rygorem utraty wadium.

Wpłacone wadium przez oferenta, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, zaś pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończenia przetargu. 

Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Tyszowcach, w godz. 730   -  1530,  tel. 084 66 12 135  lub na stronie internetowej Urzędu  - http://www.tyszowce.pl i w BIP na stronie http://umtyszowce.bip.lubelskie.pl