Pamiętajmy o ogrodach

Rozkład Jazdy Bus

Menu

 

 

 


Obwieszczenie PDF Drukuj Email
Wiadomości - Wiadomości Ogłoszenia

BURMISTRZ  TYSZOWIEC

 

 BPP. 7331. 16 .2014 r                                                                                                    Tyszowce. 2014.05.22                          

                    

                      ZAWIADOMIENIE

 

         Działając na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j Dz. U.  z 2012 r  , poz. 647 z póź. zmianami )- Burmistrz Tyszowiec podaje do publicznej wiadomości ,  że na wniosek PGE  Dystrybucja S.A  ul. Garbarska 21 A , 20-340  Lublin  i EL-Tel K.M. Jarosz  sp.j  , ul. Zagłoby 3a , 22-400  Zamość , w  dniu 21.05.2014 r  została  wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla  inwestycji  polegającej  na  budowie   elektroenergetycznej linii kablowej  niskiego  napięcia  i  szaf  kablowych  – na działkach  Nr  geod : 1792/1 , 1792/5 , 1792/6 , 1792/7 , 1794, 1795 , 1796 , 1797 , 1799, 1800, 1801 , 1802 , 1803 , 1804 , 1805 , 1806 , 1807 , 1808 , 1809 , 1810 , 1811 , 1812 , 1813 , 1814 , 1815 , 1816 , 1817 , 1818 , 1819 , 1820 , 1821 , 1822 , 1823 , 1824 , 1825/1  ,1825/2 , 1830 , 1831  położonych  w  obrębie  geodezyjnym  Tyszowce  , Gmina  Tyszowce .(  w  obrębie  ulic : Szewska , Targowa ).

       

           Zainteresowane strony postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z dokumentacją postępowania  w terminie 14 - tu  dni od daty ukazania się niniejszego  zawiadomienia  w  Urzędzie Miejskim w Tyszowcach pokój Nr 4  w godzinach pracy Urzędu .Po upływie tego terminu sprawa zostanie załatwiona w oparciu o posiadane materiały i dowody.

 

 

                                                                                                   mgr. inż  Mariusz  Zając

                                                                                                    Burmistrz  Tyszowiec