Pamiętajmy o ogrodach

Rozkład Jazdy Bus

Menu

 

 

 


ZAWIADOMIENIE PDF Drukuj Email
Wiadomości - Wiadomości Ogłoszenia

BURMISTRZ  TYSZOWIEC

 

 BPP. 7331. 18 .2014                                                                                                Tyszowce. 2014 r .07 .22                          

                    

                      ZAWIADOMIENIE

 

         Działając na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j Dz. U.  z 2012 r  , poz. 647 z póź. zmianami )- Burmistrz Tyszowiec podaje do publicznej wiadomości ,  że na wniosek PGE  Dystrybucja S.A  ul. Garbarska 21 A ,20-340 Lublin  i Pana Bogdana  Kwiecińskiego P.W. „Agtel”  Sp. z. o.o , 22-400  Zamość ,ul. Kilińskiego 86 w  dniu 22.07.2014 r  zostało  wznowione  postępowanie  administracyjne w  sprawie  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla  inwestycji  polegającej  na  budowie   elektroenergetycznej linii kablowej  niskiego  napięcia  i średniego  napięcia na  potrzeby  zabudowy  mieszkalnej  w  Tyszowcach  etap I  – na działkach  Nr  geod : 64/2 , 66, 83, 85  położonych  w  obrębie  geodezyjnym Podbór    i  na  działkach  Nr  geod.497 ,499/1, 499/2 , 500/1, 500/2, 507/2 , 508 , 509/1 , 509/2 , 510/2 , 511, 512/1 , 512/2 , 513 , 609 , 610 , 1383/3 , 1383/4 , 1383/5 , 1384/1 , 1384/3 , 1651/1 , 1658 , 1659/2 , 1661 , 1663, 1664 , 1665 , 1666 , 1667, 1668, 1668 , 1669 , 1832/1 , 2105/2  położonych  w  obrębie  geodezyjnym  Tyszowce.

       

           Zainteresowane strony postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z dokumentacją postępowania  w terminie 14 - tu  dni od daty ukazania się niniejszego  zawiadomienia  w  Urzędzie Miejskim w Tyszowcach pokój Nr 4  w godzinach pracy Urzędu .Po upływie tego terminu sprawa zostanie załatwiona w oparciu o posiadane materiały i dowody.

                                                             

 

                                                              Burmistrz  Tyszowiec

 

                                                              mgr inż. Mariusz  Zając