Pamiętajmy o ogrodach

Rozkład Jazdy Bus

Menu

 

 

 


Ogłoszenie PDF Drukuj Email
Wiadomości - Wiadomości Ogłoszenia

Tyszowce. 2014 r .08 .11                          

 BPP. 7331.24 .2014                                                                       

                      ZAWIADOMIENIE

 

         Działając na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j Dz. U.  z 2012 r  , poz. 647 z póź. zmianami )- Burmistrz Tyszowiec podaje do publicznej wiadomości ,  że na wniosek PGE  Dystrybucja S.A  ul. Garbarska 21 A ,20-340 Lublin  i Pana Bogdana  Kwiecińskiego P.W. „Agtel”  Sp. z. o.o , 22-400  Zamość ,ul. Kilińskiego 86 w  dniu 11.08.2014 r  zostało  wznowione  postępowanie  administracyjne w  sprawie  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla  inwestycji  polegającej  na  budowie   elektroenergetycznej linii kablowej  niskiego  napięcia  i średniego  napięcia na  potrzeby  zabudowy  mieszkalnej  w  Tyszowcach  etap II  – na działkach  Nr  geod :  1769/2, 1788, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883/3, 1883/4, 1884/1, 1884/2, 1885, 1886, 1887/1, 1887/2, 1888, 1889, 1890, 1891, 1893, 1894,

1895,    1896, 1897, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1938, 1940, 1948, 1949/1, 1950/2, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 12/1, 1962/2, 1965, 1966, 1969, 1646, 1461, 1462/1, 1462/5, 1462/6, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468/1, 1468/2, 1469, 1470, 1486/2, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1384/1, 1674, 1679, 1685, 1716, 1738, 1739, 1742, 1743/2, 1744, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751/1, 1752, 1753/1, 1753/2, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1761/2, 1761/3, 1762, 1763, 1764, 1766, 1767, 1768/2, 1770/2, 1771/2, 1772/2, 1773, 1774/2, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783/2, 1783/3, 1784/1, 1787, 1826, 1827, 1828/3, 1828/4, 1829/1, 1829/3, 1829/4, 1832/1, 1832/2, 1834, 1922, 1923/1, 1923/2, 1924, 1925, 1926/2, 1927/1, 1927/2, 1927/3, 1928/1, 1928/2, 1929, 1932, 1933/2, 1934, 1935, 1936, 1937, 1992/1, 2050,2051, 1671, 1384/7 położonych w obrębie Tyszowce - miasto w gminie Tyszowce

  Zainteresowane strony postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z dokumentacją postępowania  w terminie 14 - tu  dni od daty ukazania się niniejszego  zawiadomienia  w  Urzędzie Miejskim w Tyszowcach pokój Nr 4  w godzinach pracy Urzędu .Po upływie tego terminu sprawa zostanie załatwiona w oparciu o posiadane materiały i dowody.

                                                           Burmistrz  Tyszowiec  

                                                          mgr inż. Mariusz  Zając