Pamiętajmy o ogrodach

Rozkład Jazdy Bus

Menu

 

 

 


OGŁOSZENIE PDF Drukuj Email
Wiadomości - Wiadomości Ogłoszenia

 BPP. 7331.18 .2014                                                                                                      Tyszowce. 2014 r .09 .01

ZAWIADOMIENIE

 

      Działając na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j Dz. U.  z 2012 r  , poz. 647 z póź. zmianami )- Burmistrz Tyszowiec podaje do publicznej wiadomości ,  że na wniosek PGE  Dystrybucja S.A  ul. Garbarska 21 A ,20-340 Lublin i Pana Bogdana  Kwiecińskiego P.W. „Agtel”  Sp. z. o.o , 22-400  Zamość ,ul. Kilińskiego 86 w  dniu 28.08.2014 r  została  wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla  inwestycji  polegającej  na  budowie   elektroenergetycznej linii kablowej  niskiego  napięcia  i średniego  napięcia na  potrzeby  zabudowy  mieszkalnej  w  Tyszowcach  etap I  – na działkach  Nr  geod :

 64/2, 66, 83, 85 w obrębie Podbór i działkach nr geod: 497, 4999/1, 499/2, 500/1, 500/2, 507/2, 508, 509/1, 509/2, 510/1, 510/2, 511, 512/1, 512/2, 513, 609, 610, 1383/1, 1383/3, 1383/5, 1384/1, 1384/3,  1651/2, 1656/1, 1658, 1659/2, 1661, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1832/1, 2105/1, 2105/2 położonych w obrębie Tyszowce-miasto w gminie Tyszowce.  Zainteresowane strony postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z dokumentacją postępowania  w terminie 14 - tu  dni od daty ukazania się niniejszego  zawiadomienia  w  Urzędzie Miejskim w Tyszowcach pokój Nr 4  w godzinach pracy Urzędu .Po upływie tego terminu sprawa zostanie załatwiona w oparciu o posiadane materiały i dowody.

 

 

Burmistrz  Tyszowiec

mgr inż. Mariusz  Zając