Pamiętajmy o ogrodach

Rozkład Jazdy Bus

Menu

 

 

 


Ogłoszenie PDF Drukuj Email
Wiadomości - Wiadomości Ogłoszenia

Tyszowce, dnia 08.09.2014r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Tyszowiec informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tyszowcach  na okres 21 dni wywieszony został wykaz nieruchomości oznaczonej nr działki 1384/7 o powierzchni 0.0754 ha położonej w Tyszowcach stanowiącej mienie gminy przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego.

Szczegółowe informacje można uzyskać na tablicy ogłoszeń  tutejszego Urzędu Miejskiego lub pod telefonem ( 084)  66-12-135 oraz na stronie internetowej Urzędu - www.tyszowce.pl i w BIP  na stronie www.bip.tyszowce.pl

 

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie   gminy

PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, DO ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, UŻYTKOWANIE NAJEM LUB DZIERŻAWĘ

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1977 r. o gospodarce nieruchomościami Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz 651 z późn. zm./ Burmistrz Tyszowiec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących mienie gminy przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę:

 

Znak

 

GGL.6840.4.2014

 

Według księgi wieczystej

 

Księga wieczysta: ZA1T/00065879/7

Województwo: lubelskie, powiat: tomaszowski

gmina: Tyszowce, miejscowość: Tyszowce

Działka ewidencyjna:  nr 1384/7

Działka gruntu w użytkowaniu wieczystym do dnia 29 grudnia 2094 roku.

Według katastru nieruchomości

Województwo: lubelskie,

 powiat: tomaszowski

 jednostka ewidencyjna:Tyszowce - miasto, obręb:Tyszowce - miasto

Działka ewidencyjna: 1384/7 arkusz ewidencyjny: 6

Powierzchnia nieruchomości

0.0754 ha

Opis nieruchomości

Nieruchomość budowlana budownictwa usługowego nie zabudowana  pozostająca w użytkowaniu wieczystym.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Tereny zabudowy usługowej

Termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

Cena nieruchomości

- Prawo własności – 36 071.00      zł

/ trzydzieści sześć  tysięcy siedemdziesiąt jeden złotych/

- prawo wieczystego   użytkowania – 22.130.00 zł  /dwadzieścia dwa tysiące    sto trzydzieści złotych/

- prawo własności po zaliczeniu kwoty równej  wartości prawa użytkowania  wieczystego – 13.941.00 zł /trzynaście tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden złotych/

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

nie dotyczy

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

nie dotyczy

Termin wnoszenia opłat

nie dotyczy

Zasady aktualizacji opłat

nie dotyczy

Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.  34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami1)

20 października 2014 r.

 

1) ustawa z dnia  21 sierpnia 1977 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn.  zm./

Art. 34. 1. w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216n, przysługuje osobie, która spełnia jedno z następujących warunków:

1)      przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 : termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

2)      jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobierca, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 ; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;