Pamiętajmy o ogrodach

Rozkład Jazdy Bus

Menu

 

 

 


ogłoszenie PDF Drukuj Email
Wiadomości - Wiadomości Ogłoszenia

BURMISTRZ  TYSZOWIEC

 

 BPP. 7331.27 .2014        

                                           Tyszowce. 2014 r .08.12

ZAWIADOMIENIE

 

 

         Działając na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j Dz. U.  z 2012 r  , poz. 647 z póź. zmianami )- Burmistrz Tyszowiec podaje do publicznej wiadomości ,  że na wniosek PGE  Dystrybucja S.A  ul. Garbarska 21 A ,20-340 Lublin  i Pana Bogdana  Kwiecińskiego P.W. „Agtel”  Sp. z. o.o , 22-400  Zamość ,ul. Kilińskiego 86 w  dniu 11.08.2014 r  zostało wznowione postępowanie  administracyjne  w  sprawie  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla  inwestycji  polegającej  na  budowie   elektroenergetycznej linii kablowej  niskiego  napięcia  i średniego  napięcia na  potrzeby  zabudowy  mieszkalnej  w  Tyszowcach  etap III  – na działkach  Nr  geod :

  1970/1, 1970/2, 1992/2, 1440, 1447/2, 1449, 1458, 1459/4, 1460/3, 1461, 1462/1, 1462/5, 1462/6, 1472, 1473/1, 1473/2, 1473/3, 1474, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1485/1, 1485/3, 1485/4, 1486/1, 1493, 1494, 1495, 1501/1, 1501/2, 1501/3, 1502, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1512, 1513, 1514/3, 1523/1, 1523/2, 1530, 1533, 1534/1, 1534/2, 1536/2, 1536/3, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1558/1, 1558/3, 1562, 1584, 1585, 1627/1, 1647, 1648, 2111, 2208/3, 1514/5, 2016/2, 1979

  położonych w obrębie Tyszowce-miasto w gminie Tyszowce.  Zainteresowane strony   postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z dokumentacją postępowania  w terminie 14 - tu  dni od daty ukazania się niniejszego  zawiadomienia  w  Urzędzie Miejskim w Tyszowcach pokój Nr 4  w godzinach pracy Urzędu .Po upływie tego terminu sprawa zostanie załatwiona w oparciu o posiadane materiały i dowody.

 

 

Burmistrz  Tyszowiec  

mgr inż. Mariusz  Zając