Pamiętajmy o ogrodach

Rozkład Jazdy Bus

Menu

 

 

 


Ogłoszenie PDF Drukuj Email
Wiadomości - Wiadomości Ogólne

BPP. 7331.29 .2014                                                                                                               Tyszowce. 2014 .08.21                          

                    

                      ZAWIADOMIENIE

 

 

         Działając na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j Dz. U.  z 2012 r  , poz. 647 z póź. zmianami )- Burmistrz Tyszowiec podaje do publicznej wiadomości ,  że na wniosek PGE  Dystrybucja S.A  ul. Garbarska 21 A ,20-340 Lublin  i Pana Bogdana  Kwiecińskiego P.W. „Agtel”  Sp. z. o.o , 22-400  Zamość ,ul. Kilińskiego 86 w  dniu 12.08.2014 r  zostało wznowione postępowanie  administracyjne  w  sprawie  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla  inwestycji  polegającej  na  budowie   elektroenergetycznej linii kablowej  niskiego  napięcia  i średniego  napięcia na  potrzeby  zabudowy  mieszkalnej  w  Tyszowcach  etap IV  – na działkach  Nr  geod :

 60/4, 57/1, 57/2, 57/3, 62/2, 63/5, 64/6, 100, 104, 108/1 położonych w obrębie Klątwy oraz na działkach o nr. ewid.: 2111, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554/1, 1555,

1555,    1557, 1609, 1610, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1627/1, 1628, 1630, 1632, 1636, 1439/3, 1437, 1434, 1433/2, 1618/1, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430/1, 1430/2, 1431, 1438 położonych w obrębie Tyszowce - miasto w gminie Tyszowce.

  położonych w obrębie Tyszowce-miasto w gminie Tyszowce.  Zainteresowane strony   postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z dokumentacją postępowania  w terminie 14 - tu  dni od daty ukazania się niniejszego  zawiadomienia  w  Urzędzie Miejskim w Tyszowcach pokój Nr 4  w godzinach pracy Urzędu .Po upływie tego terminu sprawa zostanie załatwiona w oparciu o posiadane materiały i dowody.

 

 

                                                           Burmistrz  Tyszowiec  

                                   mgr inż. Mariusz  Zając