Pamiętajmy o ogrodach

Rozkład Jazdy Bus

Menu

 

 

 


Zawiadomienie PDF Drukuj Email
Wiadomości - Wiadomości Ogłoszenia

BURMISTRZ  TYSZOWIEC

 

    BPP. 7331.34 .2014                                                                                                  Tyszowce. 2014 .11.12

                    

ZAWIADOMIENIE

 

 

         Działając na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j Dz. U.  z 2012 r  , poz. 647 z póź. zmianami )- Burmistrz Tyszowiec podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Inspektora  d/s  Drogownictwa  i  Zamowień Publicznych Urzędu  Miejskiego w  Tyszowcach  w  dniu 12.11.2014 r  zostało wszczęte  postępowanie  administracyjne  w  sprawie  wydania  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla  inwestycji  polegającej  na  budowie   elektroenergetycznej linii kablowej  oświetlenia  ulicznego  dróg : gminnej  i  powiatowej ( ul.  Szewska  i  Targowa)  w  Tyszowcach  – na działkach  Nr  geod :

 1795, 1799, 1800, 1801, 1803, 1804 , 1805 , 1806 , 1807 , 1808 , 1809 , 1810 , 1811 , 1812 , 1813  , 1814 , 1821

położonych w obrębie Tyszowce - miasto w gminie Tyszowce .

 Zainteresowane strony   postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z dokumentacją postępowania  w terminie 14 - tu  dni od daty ukazania się niniejszego  zawiadomienia  w  Urzędzie Miejskim w Tyszowcach pokój Nr 4  w godzinach pracy Urzędu .Po upływie tego terminu sprawa zostanie załatwiona w oparciu o posiadane materiały i dowody.

 

 

                                                           Burmistrz  Tyszowiec  

                                                                                mgr inż. Mariusz  Zając