Pamiętajmy o ogrodach

Rozkład Jazdy Bus

Menu

 

 

 


OBWIESZCZENIE PDF Drukuj Email
Wiadomości - Wiadomości Ogłoszenia

OŚR.6220.2.2014                                                                                                               Tyszowce, dnia 23 marca 2015 r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE – WEZWANIE

NA ROZPRAWĘ ADMINISTRACYJNĄ OTWARTĄ DLA SPOŁECZEŃSTWA

 

 

            Na podstawie art. 91 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., 267 ze zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.),

Burmistrz Tyszowiec zawiadamia, że w dniu 31 marca 2015 r. o godz. 14: 00

w Samorządowym Centrum Kultury w Tyszowcach, ul. 3 Maja 36 A, 22-630 Tyszowce, odbędzie się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa w sprawie toczącego się postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,, Uruchomieniu zakładu recyklingu tworzyw sztucznych wraz z przygotowalnia surowca” na działce nr 725/15 obręb 16 gmina Tyszowce, powiat tomaszowski, na wniosek COSMOS Sp. z o. o. ul. Bracka 18/7, 00-028 Warszawa.

 

            Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji

o środowisku i j jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz.1235 ze zm.) - organ właściwy do wydania decyzji może przeprowadzić rozprawę administracyjną otwartą dla społeczeństwa.

            Na podstawie art. 90 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) wzywa się zainteresowane osoby do stawienia się osobiście lub przez upoważnionych przedstawicieli albo pełnomocników, celem złożenia wyjaśnień, dokumentów istotnych w prowadzonym postępowaniu.

Na rozprawie każdy ma prawo składać skargi, wnioski i wyjaśnienia, co do prowadzonego postępowania, zgłaszać żądania, propozycje i zarzuty oraz przedstawiać dowody na ich poparcie, a także wypowiadać się, co do wyników postępowania dowodowego.

            Nieobecność na rozprawie osób należycie wezwanych nie stanowi przeszkody do jej prowadzenia.

            Zgodnie z art. 91 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.poz.267 ze zm.), jeżeli zachodzi prawdopodobieństwo, że oprócz wezwanych stron, uczestniczących w postępowaniu, mogą być jeszcze w sprawie inne strony, nie znane organowi administracji publicznej – niniejsze zawiadomienie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tyszowcach, tablicy ogłoszeń sołectw Tyszowce: Tyszowce, Dębina, Lipowiec oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego

w Tyszowcach.

 

Burmistrz Tyszowiec

/-/ mgr inż. Mariusz Zając