Pamiętajmy o ogrodach

Rozkład Jazdy Bus

Menu

 

 

 


Ogłoszenie Przetarg PDF Drukuj Email
Wiadomości - Wiadomości Sportowe

Tyszowce, dnia 30.03.2015r.

 

BURMISTRZ   TYSZOWIEC 

 

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr działki 20 o powierzchni 2.3919 ha położonej w Tyszowcach  przy drodze gruntowej gminnej stanowiącej własność Gminy Tyszowce.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i warunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tyszowce nieruchomość położona jest w terenach do użytkowania rolniczego.

Pierwszy przetarg ogłoszony na dzień 25 listopada 2014 roku zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na brak oferentów.

Nieruchomość gruntowa nie jest obciążona żadnymi długami oraz hipotekami przymusowymi.

Cena wywoławcza –  58.950,00 zł

wadium             -    5.895,00 zł

Przetarg odbędzie  się  w dniu 5 maja 2015 roku o godzinie 13oo  w  budynku Urzędu Miejskiego w Tyszowcach przy ulicy 3 Maja 8.

Przystępujący do przetargu winni dokonać wpłaty wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Urzędu Miejskiego w Tyszowcach w Banku Spółdzielczym w Łaszczowie nr 17 9620 0005 0000 8774 2003 0001 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Tyszowcach w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 30 kwietnia 2015 roku wymagana kwota znajdowała się na koncie Urzędu pod rygorem nie dopuszczenia do udziału w przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. Ponadto osoby inne niż osoby  fizyczne  zobowiązane są posiadać oryginał i kserokopię odpisu z KRS lub zaświadczenia  o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

W przypadku reprezentowania oferenta przez pełnomocnika, pełnomocnik powinien posiadać pełnomocnictwo notarialne.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości zaś pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Przeniesienie własności nieruchomości nastąpi w formie aktu notarialnego.

Osobie, która przetarg wygrała i nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym terminie do zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Tyszowcach w godz. 730 – 1530 , tel ( 084)  66-12-135 lub na stronie internetowej Urzędu - www.tyszowce.pl i w BIP na stronie http://umtyszowce.bip.lubelskie.pl