Pamiętajmy o ogrodach

Rozkład Jazdy Bus

Menu

 

 

 


OGŁOSZENIE PDF Drukuj Email
Wiadomości - Wiadomości Ogłoszenia

Tyszowce, dnia  08.09.2015r.

 

 

Wykaz  nieruchomości stanowiących mienie Gminy Tyszowce położonych w mieście Tyszowce przeznaczonych do sprzedaży

 

 

Lp.

Nr. ewiden-cyjny działki

Powierz-chnia

w ha

Opis nieruchomości

Nr. księgi wieczystej

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i sposób jej zagospodarowania

Termin rozpoczę-cia  i zakończe-nia zabudowy

Forma sprzedaży

Cena gruntu    i urządzeń

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2198

0.9391

Nieruchomość niezabudowa-na położona po lewej stronie drogi wojewódzkiej nr 850 Tyszowce – Alojzów w odległości około 45 km od przejść granicznych Hrebenne i Zosin.

Stanowi część utwardzonego  placu składowego byłego punktu skupu buraków.

 

KW 66026

Nieruchomość leży

w terenach obiektów produkcyjnych, składów i magazynów .

-

Przetarg ustny

nieograni-czony

Cena

osiągnięta

w przetargu

minimum

698.615,00 zł

Bliższych  informacji  na  temat  sprzedaży  w/w  nieruchomości udziela Urząd Miejski w Tyszowcach w pokoju nr 12 w terminie do dnia

22 października 2015 r.   Osoby, którym  służy  roszczenie o nabycie nieruchomości  winny  złożyć  wniosek w tutejszym  Urzędzie  Miejskim w terminie 6 tygodni od daty wywieszenia niniejszego wykazu.